Culturele ANBI

      

 

Geelvinck Hinlopen Huis Stichting
KvK no. 41215421
RSIN: 815194687
BTW-nr: NL815194687B01

Verkorte naam: Museum Geelvinck

In 2017 is Museum Geelvinck – met steun van het Mondriaan Fonds – een nauwe samenwerking aangegaan met het Pianola Museum in Amsterdam en acteert sedertdien eveneens onder de naam Geelvinck Muziek Musea.

Bezoekadres Amsterdam:
Amsterdam Museum Geelvinck
Posthoornkerk (ingang catacomben)
Haarlemmer Houttuinen 47-D, Amsterdam

Bezoekadres Zutphen:
Geelvinck Muziek Museum Zutphen
Zaadmarkt 88, Zutphen

Postadres (hoofdkantoor):
Geelvinck Muziek Musea
Kamperweg 23
8181 CS Heerde

Telefoon:
– Amsterdam: 020-6390747
– Zutphen (receptiedesk): 0575-472560
– hoofdkantoor: 0578-695670

E-mail: info@geelvinck.nl

Bankrekeningno. NL55 RABO 0314238131 t.n.v. Museum Geelvinck

Stichtingsbestuur:
– mevr. drs. A.M. Verweij, voorzitter
– mr.drs. M. Bitter, secretaris
– mr. A.J. van Caubergh, penningmeester
– mevr. prof.mr.dr. D.M. van Gorp, lid
– mr. G. de Boer, lid

Raad van Advies:
– drs. W. Bijleveld (Geelvinck Muziek Museum Zutphen)
– R.A. Egarr (Geelvinck Fortepiano Festival)
– mevr. W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen (project Basjkortostan – Veessen & Wijhe)
– drs. L.G. Samama

Voorzitter van de Klankbordgroep voor het Geelvinck Muziek Museum Zutphen:
– Mevr. Maud Arkesteijn-Van Willigen

Directie:
– dr. J.A.W. Buisman, algemeen directeur
– R. Spek, zakelijk directeur Geelvinck Muziek Museum Zutphen
– Y. Verschoor, directeur Geelvinck Pianola Museum

Secretariaat Amsterdam:
– mevr. G. de Vries

Artistiek leider Geelvinck Fortepiano Festival:
– dr. M. Tsalka

Juryvoorzitter en adviseur Geelvinck Fortepiano Concours
– drs. M. Baudet

In lijn met de Code Governance Cultuur model Raad van Toezicht, functioneert het stichtingsbestuur als Raad van Toezicht en wordt het dagelijks bestuur uitgevoerd door de directie.

De leden van het Stichtingsbestuur (Raad van Toezicht), de Raad van Advies en de Klankbordgroep Geelvinck Muziek Museum Zutphen voeren hun taak voor de stichting onbezoldigd uit.

Naast de bescheiden professionele staf wordt het museum gedragen door vrijwilligersteams in Amsterdam en Zutphen.

Doelstelling: museum, alsmede het organiseren van culturele activiteiten
Het museum is sedert 2005 opgenomen in het Nederlands Museumregister.

Collectie

De kern van de collectie bestaat uit muziekinstrumenten, voornamelijk piano’s uit de periode tweede helft 18e en eerste helft 19e eeuw. Het museum heeft de Sweelinck Collectie (voorheen Sweelinck Museum) in langdurige bruikleen verkregen van de gelijknamige stichting; dit is de belangrijkste verzameling in Nederland gebouwde piano’s uit de periode van de late 18e eeuw tot en met de eerste helft 19e eeuw.

Hoofdlijnen beleidsplan

De missie van Museum Geelvinck is het behoud van de historische piano en daaraan verwante klavierinstrumenten (klavichord, klavecimbel, harmonium, pianola enz.), waarbij niet alleen gestreefd wordt naar het duurzaam borgen van het materieel klinkend erfgoed, maar evenzeer van het daarmee onlosmakelijk verbonden levend immaterieel erfgoed, zijnde de kennis en vaardigheid van de ambachtelijke techniek (bouw, restauratie, intoneren en stemmen) en van het professioneel bespelen ervan (musici en componisten).

Digitale collectieontsluiting, wetenschappelijk historisch en musicologisch onderzoek, kennisuitwisseling, vakonderwijs en talentontwikkeling (leerplaatsen en stimulering podiumervaring) zijn vaste elementen in het beleid. Het museum streeft naar een landelijke publiekspresentatie, breed opgezet muziekonderwijs, aanmoediging van jong professioneel talent door master classes, concoursen en ‘fringe’-concerten en stimulering van betrokkenheid (vrijwilligers, vrienden, crowdsourcing, laagdrempelige lezingen e.d.) om het maatschappelijk draagvlak voor onze missie te versterken.

In onze visie zijn de samenwerkingspartners onder de paraplu van Geelvinck Muziek Musea gelijkwaardige partijen. Als initiërende gangmaker is de functie van Museum Geelvinck die van een faciliterende primus inter pares. Op zijn beurt zal Museum Geelvinck aansluiting zoeken bij significante kenniscentra.

Door middel van het organiseren van concerten, niet alleen op de kleine podia van de Geelvinck Muziek Musea, maar eveneens in andere musea, kastelen en buitenplaatsen, wil het een breed publiek bereiken. Door het aldaar uitplaatsen van – bespeelbare – historische piano’s willen wij het aantal beschikbare kleine podia geleidelijk uitbreiden. Naast het bereiken van een landelijk publiek kunnen wij op deze manier talentontwikkeling bij jong professioneel talent stimuleren (podiumervaring opdoen) en bovendien ervaren ensembles de gelegenheid bieden nieuwe concertprogramma’s te brengen. De thematische concertseries, die uitgebracht worden onder de naam ‘Geelvinck Muziek in Musea’ (zoals de Geelvinck Salon in collega-musea in Amsterdam en de Geelvinck Broadwood Concerten op Kasteel Heeswijk), en muziekmanifestaties, zoals wandelconcerten, hebben als verbindend motto: historisch geïnformeerde (piano)muziek op historische instrumenten in een historische omgeving. Ook stimuleren wij nieuwe composities, culturele cross-overs, interdisciplinaire en experimentele manifestaties voor historische klavierinstrumenten en integreren wij deze in de concertprogrammering. Kinderconcerten zijn eveneens een terugkerend element in de programmering. Tevens wordt aansluiting gezocht bij niet-westerse muziekstijlen, en tevens met volksmuziek, filmmuziek en andere muziekstijlen, zoals jazz, neo-classic, elektronische muziek en dergelijke.
Het museum treedt niet op als opdrachtgever, maar geeft door een open oproep aan musici, ensembles en componisten deze de gelegenheid zelf met voorstellen voor invulling van de thematische concertseries op de podia, waar instrumenten van ons in bruikleen staan, te komen en een samenwerking met ons aan te gaan.

Tevens streven wij naar samenwerking met onderwijsinstellingen. In de eerste plaats met het Conservatorium van Amsterdam, maar eveneens met andere conservatoria en muziekscholen in binnen en buitenland. Bovendien werken wij samen met vakscholen voor pianotechnici en –restauratoren, restauratieateliers en opleidingen in de museum- en erfgoedsfeer. Door het creëren van leer- en stageplaatsen geven wij gelegenheid om praktijkervaring op te doen.

Het digitaal vastleggen van uitvoeringen (audio en video) en het ter beschikking stellen van deze opnames, zowel via internet, als radio en andere media, vormt een significant onderdeel van de publieke ontsluiting van de collecties. Daarnaast wordt er naar gestreefd de collecties via internet te ontsluiten (o.a. MIMO). Fysieke ontsluiting van de collecties gebeurt in de Geelvinck Muziek Musea en in de met ons samenwerkende conservatoria, musea, kastelen en buitenplaatsen door publiekspresentatie (tentoonstelling en uitvoeringen). Door middel van audio- en video-opnames ten behoeve van CDs-uitgaves, social media, streaming en radio- of televisie-uitzending vergroten wij het publieksbereik.

Museum Geelvinck streeft er naar om sommige activiteiten te zelfstandigen onder de vleugels van het samenwerkingsverband Geelvinck Muziek Musea. Voorbeelden hiervan zijn Geelvinck Wandelconcerten (een samenwerking met de oude muziek ensembles BRISK, Musica Amphion en Camerata Trajectina), het Geelvinck Fortepiano Festival (festivalorganisatie) en het Geelvinck Muziek Museum Zutphen (vestiging in Huis De Wildeman), zodat Museum Geelvinck zich op de museale kerntaken kan blijven richten en deze activiteiten toekomstbestendig met partnerteams worden ingevuld.

De activiteiten van het museum beperken zich niet tot uitsluitend historische muziekinstrumenten. Het museum blijft aandacht geven aan in het verleden opgestarte thema’s zoals onderzoek naar de families Geelvinck en aanverwanten in relatie tot het Geelvinck Hinlopen Huis en zijn historie, waaronder maar niet daartoe beperkt, het handels-, koloniaal- en slavernijverleden, gerelateerde huizen, buitenplaatsen en andere bezittingen, hun rol in het patriotisme e.a. Als uitvloeisel van eerdere tentoonstellingen ontwikkelt het museum eveneens projecten op de thema’s Hollands porselein, wapenborden, historische tuinen en gaarden, de Bataafse Republiek, de bevrijding van Nederland van het Franse juk door de geallieerde troepen onder leiding van Alexander von Benckendorff en daarbinnen de rol van het 1e Regiment Basjkieren, de sociaal-maatschappelijke rol van de vrouw in de 18e en 19e eeuw, enz.

Het museum is internationaal actief in onder meer ICOM, CIMCIM, ICLCM, DemHist, ICOMOS, Europa Nostra, REMA, Interpret Europe, EFFE en IFCS.

ANBI

De museumstichting is een maatschappelijke instelling zonder winstoogmerk en drijft geen onderneming in de zin van de vennootschapsbelasting.
De stichting heeft de fiscale status van een ‘Culturele ANBI’, een Algemeen Nut Beogende Instelling (Geefwet).

Voor een overzicht van recente activiteiten en financiële rapportage verwijzen wij naar de Jaarrapporten van de stichting.

 

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017