Hommage aan Wim Statius Muller & de pianomuziek van Curacao: Alexander Kraft van Ermel – piano

25 oktober 2020 | 17.00 uur | Kerkzaal Luthermuseum in de Wittenberg, Amsterdam
Deel dit bericht:

Laatste Nieuws:

Wegens de Corona-maatregelen is het Concertgebouw dicht! De ‘Ode aan Wim Statius Muller’ die op 21 oktober stond gepland in het Concertgebouw, is uitgesteld naar maart 2021. Uw enige kans om Alexander Kraft van Ermel en de muziek van zijn grootvader, Wim Statius Muller nu te horen, is zondag 25 oktober in het Luther Museum, 17 uur !

Over het Programma

Alexander schrijft hoe hij zijn optreden in het Luther Museum vorm wil geven:

” …. een concert-lezing die zich richt op de relatie tussen Chopin en de Antilliaanse klassieken. Hierin volgen wij de mazurka en hoe deze Poolse volksdans in de Cariben is gekomen. Hierin wordt verteld hoe de Poolse huurlingen zich op Haiti gekeerd hebben tegen het Franse leger, en het het eerste moment in de geschiedenis is dat blanke Europeanen zich aansloten bij zwarte slaven in hun vrijheidsstrijd. Hierin maak ik een vergelijking tussen de vroegste Chopin mazurka’s en de mazurkas van de eerste Curaçaose componist Jan Gerard Palm.
Hierna volgen de vergelijkingen tussen de Europese dansen die naar de Cariben zijn gekomen en hoe deze middels de afro-caribische ritmes hun totaal eigen karakter en identiteit hebben gekregen.
Het is ook dat de bevestiging van identiteit door middel van de muziek, de relatie is tussen Chopin en de Antilliaanse klassieken. Verdwaalde zielen, die zich niet anders konden dan bevestigen wie zij waren in hun muziek.
Chopin als de verloren Pool in West-Europa met zijn Polonaises, Mazurka en Grande Valses. De Antillianen, met hun veelkleurige roots, waaronder Europese afstammelingen, die hun continentale afkomst erkennen, maar voor die erkenning, de herkenning vinden in hun muzikale erfenis uit het oude Europa.”

Programma:

Suite Pikiña Op. 7                                          W.G. Statius Muller (1930-2019)

Wals
Mazurka
Tumba

 

Mazurka Op. 68 No. 3                                    F. Chopin (1810-1849)

 

Mazurka ‘Casino’                                           J. G. Palm (1831-1906)

Mazurka ‘Pensando 3 de Enero

 

Mazurka ‘La Elegante’                                   J.S. Corsen (1853-1911)

 

Mazurka Op. 6 No. 1                                       F. Chopin (1810-1849)

Mazurka Op. 6 No. 2

 

Antillean Dances                                             W.G. Statius Muller (1930-2019)

Tumba Nobo

Tumba ‘Bo Tei?’

            Danza in C-minor

Wals ‘Piet Maal’

            Danza ‘Un Anochi na Scharloo’

            Tumba ‘Zakinza’

Wals ‘Despedida’

Wals ‘Nostalgia’

 

Ticket

Uw kaartje à € 25 is inclusief een drankje

Informatie voor de bezoeker:

Alle concerten van het Geelvinck Fortepiano Festival 2020 worden opgenomen en op een later (spoedig) moment via Vimeo uitgezonden. De uitzenddatum maken wij bekend op onze website, in onze Geelvinck Nieuwsbrief en op onze social media.
Door uw aanwezigheid stemt u in met de mogelijkheid dat u in beeld komt. In verband met de opname verzoeken wij u OP TIJD aanwezig te zijn. Advies niet later dan: 16.45 uur.

Corona-maatregelen

Het Luther Museum houdt zich aan de door de overheid opgelegde beperkende maatregelen om het gevaar van Covid-19 verspreiding te beperken. Het aantal bezoekers aan het museum en de concerten is zeer beperkt. Er geldt een bezoekersprotocol met aanwijzingen, waarvan wij u verzoeken deze goed in acht te nemen. Mondkapje dragen is vanzelfsprekend en doet u pas af wanneer u gezeten bent. Wij (het Luther- en Geelvinckteam) wensen u een plezierig bezoek.

 english

Program

Alexander writes how he wants to design his performance at the Luther Museum:

”…. a concert lecture that focuses on the relationship between Chopin and the Antillean classics. In this we follow the mazurka and how this Polish folk dance came to the Caribbean. It tells how the Polish mercenaries on Haiti turned against the French army, and it is the first moment in history that white Europeans joined black slaves in their struggle for freedom. In this I make a comparison between the earliest Chopin mazurkas and the mazurkas of the first Curaçao composer Jan Gerard Palm.

Following are the comparisons between the European dances that have come to the Caribbean and how they have acquired their own character and identity through the Afro-Caribbean rhythms.

The confirmation of identity through music is the relationship between Chopin and the Antillean classics. Lost souls, who couldn’t help but confirm who they were in their music.

Chopin as the lost Pole in Western Europe with its Polonaises, Mazurka and Grande Valses. The Antilleans, with their multi-coloured roots, including European descendants, who recognize their continental origin, but for that recognition, find recognition in their musical heritage from ancient Europe. ”

Ticket

Your ticket for € 25 includes a drink

Information for the visitor:

All concerts of the Geelvinck Fortepiano Festival 2020 will be recorded and broadcast on Vimeo at a later (soon) moment. We will announce the broadcast date on our website, in our Geelvinck Newsletter and on our social media. Please note that the format of the concert may be altered to fit with our accompanying podcasts.

By your presence, you agree to the possibility that you will be shown. In connection with the admission, we request that you be present ON TIME. Advice no later than: 4.45 pm.

Corona measures

The Luther Museum adheres to government-imposed restrictions to limit the danger of Covid-19 spread. The number of visitors to the museum and the concerts is very limited. There is a visitor protocol with instructions, which we ask you to carefully observe. Wearing a face mask is essential and should not be removed until you are seated. We (the Luther and Geelvinck team) wish you a pleasant visit.Locatie

Kerkzaal Luthermuseum in de Wittenberg

Luther Museum in de Wittenberg De Geelvinck Salon heeft een nieuw onderdak gevonden in het gebouw, waar sinds juni  2019 het Luther Museum in is gevestigd, ook bekend als de Wittenberg. Deze naam is een verwijzing naar de stad waar Luther eens zijn stellingen bekend maakte. Het gebouw, dat dateert uit 1772, bevindt zich in de Plantagebuurt, tussen Weesperstraat en Roetersstraat, op de hoek, waar Nieuwe Kerkstraat en Nieuwe Keizersgracht samenkomen. Het adres van het Luther Museum en de kerkzaal is Nieuwe Keizersgracht 570.

The Geelvinck Salon has found a new home in the building, which since June 2019, houses the Luther Museum, also known as the Wittenberg. This name is a reference to the city where Luther once made his theses known. The building, which dates from 1772, is located in the Plantagebuurt between Weesperstraat and Roetersstraat on the corner where Nieuwe Kerkstraat and Nieuwe Keizersgracht meet. The address of the Luther Museum and the church hall is Nieuwe Keizersgracht 570.

Lees verder
Nieuwe Keizersgracht 570
1018 VG Amsterdam