Algemene bepalingen

Geelvinck Museum Service

 

Algemene Bepalingen

 

Datum laatste update: 18/07/2006. Deze Algemene Bepalingen vervangen alle eerdere versies van de Algemene Bepalingen van Geelvinck Museum Service.

 

Toepasselijkheid

 

Deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Geelvinck Museum Service (hierna: GMS) en Museum Geelvinck Hinlopen Huis (hierna: de Stichting) met de betreffende partijen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

Considerans

 

De dienstverlening in de accommodatie van het Geelvinck Hinlopen Huis (hierna: GHH) betreft het gebruik maken van de faciliteiten die het museum biedt. GMS is geen horecabedrijf, maar maakt gebruik van catering door derden. Tenzij voorzover uitdrukkelijk als zodanig vermeld (onder)verhuur contractueel voor een vaste en aaneensluitende periode van tenminste meer dan twee jaar is overeengekomen (waaronder niet mede gerekend opties tot verlengingen tot een totaal van een langere periode dan twee jaar), is er geen sprake van zaalverhuur of andere vormen van (onder)verhuur, maar uitsluitend van full service dienstverlening overeenkomstig met of althans vergelijkbaar met een businesscenter, waarbij het zwaartepunt ligt bij het aspect van dienstverlening en het feit dat zulks in relatie tot het museum geschiedt. Het Geelvinck Hinlopen Huis in de eerste plaats een museum en degenen die van de dienstverlening gebruik maken dienen zich hiervan terdege rekenschap te geven.

 

Het Geelvinck Hinlopen Huis is geen openbare instelling, maar een particulier museum. Tijdens de openingsuren van het Museum is het Museum tegen betaling voor het publiek toegankelijk. De dienstverlening door GMS is echter uitsluitend bestemd voor de besloten kring van leden van de Vereniging Vrienden van het Geelvinck Hinlopen Huis. Lidmaatschap is uitsluitend verkrijgbaar op uitnodiging.

 

De Stichting en GMS zien het Geelvinck Hinlopen Huis en zijn Museum als een inspirerende ontmoetingsplaats waar de bezoekers door beleving van de historische werkelijkheid – zulks te begrijpen in de ruimste zin des woords – contacten en indrukken opdoen die hun beeldvorming van het heden positief beïnvloeden en significante bijdragen kunnen leveren tot een beter inter- of intracultureel begrip en tot vergroting en verdieping van relatienetwerken.

 

De Mission Statement van het Museum luidt: Museum Geelvinck Hinlopen Huis is een particulier huismuseum dat zich ten doel stelt het publiek een genuanceerd beeld te geven van de historische bewoners in relatie tot de toenmalige samenleving. Er wordt naar gestreefd bezoekers in de leefwereld van het verleden te betrekken en zo een beleving mee te geven die niet alleen genoegen en historisch besef opwekt, maar zo mogelijk ook relevante aspecten belicht die inspiratie bieden voor een beter begrip van het heden.


1. Definities

 

1.1.  Geelvinck Hinlopen Huis

 

Onder Geelvinck Hinlopen Huis (hierna afgekort tot GHH) wordt verstaan het hoofdhuis op Herengracht 518 (kadastraal bekend als ASD 06 J 5022), alsmede haar voormalige koetshuis op Keizersgracht 633 (kadastraal bekend als ASD 06 I 6422), eveneens bekend als het “Buisman Boele Huis”, en de tussenliggende keurtuinen.

 

Indien gebruik wordt gemaakt van parkeergelegenheid in de garages Reguliersgracht 14-16  en/of Keizersgracht 635, dan zijn deze Algemene Bepalingen van overeenkomstige toepassing op gebruik met betrekking tot deze ruimtes en het eventuele overpad door de aanpalende tuinen.

 

1.2. Museum Geelvinck Hinlopen Huis

 

Onder Museum Geelvinck Hinlopen Huis (hierna afgekort tot het Museum) wordt verstaan het museum in het Geelvinck Hinlopen Huis, waaronder maar niet noodzakelijk beperkt tot de beletage van het hoofdpand, de kleine tentoonstellingszaal in het souterrain en de tuin. Tot het Museum worden mede gerekend alle ruimtes, waarin zich objecten bevinden die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Stichting Geelvinck Hinlopen Huis.

 

1.3. Stichting Geelvinck Hinlopen Huis

 

Stichting Geelvinck Hinlopen Huis (hierna afgekort tot de Stichting) is de not-for-profit stichting die onder meer het beheer voert over het Museum en haar collecties. De Stichting is gevestigd op Herengracht 518 te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratienummer 41215421.

 

1.4. Vereniging Vrienden van het Geelvinck Hinlopen Huis

 

De Vereniging Vrienden van het Geelvinck Hinlopen Huis (hierna afgekort tot VVGHH) betreft de ledenorganisatie van vrienden van het Museum bestaande uit de vereniging vrienden van het Museum en de stichting vrienden die hiervan het bestuur vormt. Beiden zijn gevestigd op Herengracht 518 te Amsterdam.

 

1.5. Geelvinck Hinlopen Huis Servicebedrijf VoF

 

Geelvinck Hinlopen Huis Servicebedrijf VoF (hierna afgekort tot GMS), tevens handelende onder meer onder de naam Geelvinck Museum Service, Geelvinck Service, Geelvinck Businesscenter, Geelvinck Museum Businesscenter, Geelvinck Hinlopen Huis Businesscenter, Geelvinck Boutique Business Center, Geelvinck Business Services, Roland Spek Webdesign, Geelvinck Museumshop, Geelvinck Museumgalerij, Geelvinck Gallery, Geelvinck Theetuin en The Russian Tearoom, is het dienstverlenende bedrijf dat uitvoering geeft aan de commerciële activiteiten die rond het museum worden ontwikkeld en de continuïteit van het voortbestaan van het museum garandeert. Hieronder valt eveneens de exploitatie van het Geelvinck Museum Businesscenter, de museumwinkel en –galerie en aanvullende dienstverlening, zoals webdesign. GMS is gevestigd op Herengracht 518 te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratienummer 34223220.

 

1.6. Cliënt

 

De cliënt is de partij waarmee GMS een overeenkomst heeft afgesloten. Een cliënt kan zijn een particulier (privé persoon of groep van privé personen) of een bedrijf (eenmansbedrijf, personenassociatie, vennootschap of onderneming in andere rechtsvorm) of een andere instantie (stichting, vereniging e.d.), meer in het algemeen elke natuurlijke persoon/personen, rechtspersoon/-personen die als zodanig kunnen worden aangemerkt.

 

1.7. Gast

 

Een gast is iedere natuurlijke persoon aan wie direct of indirect door GMS of een door GSM ingehuurde en/of gezamenlijk met GMS optredend bedrijf (bij voorbeeld een cateringsbedrijf, een reisorganisator enz.) een of meerdere diensten worden verleend op grond van een door GMS en/of door het gezamenlijk met GMS optredende bedrijf met een cliënt gesloten overeenkomst. De cliënt zelf en/of medewerkers van de cliënt en personen die direct of indirect door de cliënt zijn ingehuurd of op andere wijze in enigerlei relatie staan tot de cliënt, worden daarbij tevens in deze geacht gast te zijn.

 

1.8. Bezoeker en passant

 

a. Een bezoeker is iedere natuurlijke persoon die het GHH betreedt.

 

b. Een passant is een bezoeker die al dan niet tijdens de publieke openingstijden van het museum individueel in de zin van niet als deelnemer van een groep die als zodanig met de Stichting en/of GMS een van tevoren afgesproken groepsrondleiding ontvangt het GHH en in het bijzonder het Museum bezoekt met de veronderstelde intentie van het bezichtigen van het museum.

 

c. Gasten en passanten zijn bezoekers, maar niet alle bezoekers vallen noodzakelijkerwijs in één of meer van de twee hiervóór genoemde categorieën. Gasten zijn per definitie geen passanten en passanten zijn per definitie geen gasten.

 

1.9. Toezichthouder en Gastheer

 

a. De Toezichthouder is degene die namens GMS en/of de Stichting toezicht houdt op het gedrag van de gasten en in het algemeen hetgeen door de cliënt en eventuele derden (zoals bij voorbeeld leveranciers, catering, koeriers, bouwbedrijven, installateurs en dergelijke) in het GHH wordt uitgevoerd.

 

b. De gastheer (m/v) is degene die namens de cliënt op grond van de bewuste overeenkomst tussen de cliënt en GMS gebruik maakt van de dienstverlening van GMS in het GHH en aldaar al dan niet gasten ontvangt. In de zin van deze bepalingen, is de gastheer tevens gast, tenzij eventueel een toezichthouder vanwege GMS optreedt als gastheer.

 

c. Een Toezichthouder treedt uitsluitend tevens als gastheer op indien zulks uitdrukkelijk met de cliënt is overeengekomen.

 

1.10. Initiële ruimte

 

Onder de “initiële ruimte” van een overeenkomst wordt verstaan de ruimte(s) waarin in aanvang de bewuste activiteit(en) van cliënt in principe volgens de planning van GMS resp. de Stichting worden geaccommodeerd.

 

1.11. Manager, Huismeester, Conservator en Voorzitter Stichtingsbestuur.

 

a. De manager van het GHH, tevens commercieel directeur van het Museum, is de heer Roland Spek, vennoot van GMS, of een door GMS aangestelde vervanger.

 

b. De huismeester van het GHH is de heer Rob Schollee of een door GMS aangestelde vervanger.

 

c. De conservator van het Museum is mevrouw Dunya Verwey of een door de Stichting aangestelde vervanger.

 

d. De voorzitter van het bestuur van de Stichting is de heer J.A.W. Buisman, tenzij de Stichting – al dan niet tijdelijk – een plaatsvervanger benoemt.

 

e. De manager, de conservator, de huismeester en de voorzitter van het stichtingsbestuur kunnen ieder als Toezichthouder optreden, als bedoeld in lid 10 van dit artikel. GMS kan terzake tijdelijk of permanent andere personen en/of vertegenwoordigers benoemen.

 

1.12. Gebruik

 

Onder gebruik wordt verstaan iedere vorm van gebruik van het GHH, alsmede iedere vorm van dienstverlening en levering van goederen door GMS en/of de Stichting in en buiten het GHH. Dit kan directe dienstverlening en/of levering van goederen betreffen, dan wel door derden die door GMS en/of de Stichting zijn ingehuurd of georganiseerd ten behoeve van de cliënt(en). Het kan eveneens domicilie, ‘virtual office’ en dergelijke betreffen.

 

1.13. Overeenkomst

 

Onder overeenkomst wordt verstaan iedere schriftelijke of mondelinge afspraak tussen enerzijds GMS en/of de Stichting en anderzijds de cliënt(en) inzake gebruik als bedoeld in het voorgaande lid.

 

1.14. Optie en reservering

 

a. Onder een optie wordt verstaan een overeenkomst tot een welomschreven mogelijk toekomstig gebruik in de zin van het eervoorgaande lid voor een in de optie bepaalde periode en op of vanaf een in de optie bepaalde datum en tijdstip.

 

b. Onder een reservering wordt begrepen iedere overeenkomst inzake het toekomstig gebruik in de zin van het eervoorgaande lid, waarbij niet meer sprake is van een optie.

 

1.15. Reserveringswaarde

 

De reserveringswaarde van een reservering of van een optie is de totale omzetverwachting van de bewuste overeenkomst, te verhogen met het geldende omzetbelastingtarief. Indien zulks niet in de overeenkomst is vastgelegd, dient deze verwachting gebaseerd te zijn op hetgeen in redelijkheid en billijkheid door GMS en/of de Stichting verwacht mocht worden. Inzake de Stichting betreft dit mede haar gerede verwachting inzake te ontvangen schenkingen.

 

1.16. Annulering

 

Onder annulering wordt verstaan iedere mededeling door de cliënt, dan wel door GMS en/of de Stichting inzake het geheel of gedeeltelijk opzeggen van een overeenkomst, waaronder mede verstaan het geheel of gedeeltelijk opzeggen van een reservering en/of een optie.

 

1.17. No-show

 

Onder ‘no show’ wordt verstaan het niet nakomen van de overeenkomst door de cliënt in de zin van het niet of slechts gedeeltelijk komen opdagen van de cliënt en/of haar gasten, respectievelijk het niet of slechts gedeeltelijk afnemen van de bewuste dienstverlening en/of goederen.

 

1.18. Goederen

 

Onder goederen worden verstaan alle roerende zaken, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

 

1.19. Groep

 

a. GMS en/of de Stichting beschouwt een groep uitsluitend als zodanig indien GMS resp. de Stichting zulks bij het uitbrengen van de offerte, respectievelijk het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk als zodanig kenbaar heeft gemaakt. Uitsluitend indien zulks het geval is, dan zijn de bepalingen inzake groepen van toepassing.

 

b. Indien uiteindelijk de groep daadwerkelijk uit significant minder of meer personen dan het oorspronkelijke aantal blijkt te bestaan, kan GMS, resp, de Stichting alsnog de bij de uiteindelijke aantal personen behorende hogere tarieven hierop van toepassing te verklaren, resp. het niet meer als een groep beschouwen.

 

1.20. Kurken-/keukengeld

 

Kurken- en keukengeld is het bedrag verschuldigd door de cliënt aan GMS terzake de in het GHH genuttigde alcoholische en non-alcoholische drank – uitgezonderd water, koffie en thee aangeboden en geserveerd door GMS – en spijzen, alsmede de catering in relatie hiermee (bediening en organisatie door het cateringsbedrijf).

 

1.21. Omzetgarantie

 

Onder een omzetgarantie wordt verstaan een verklaring door de cliënt dat terzake een reservering of optie door GMS en/of de Stichting tenminste een bepaald bedrag aan omzet (waaronder mede kan worden verstaan schenkingen) zal worden gerealiseerd.

 

1.22. Museumobjecten

 

Onder museumobjecten worden verstaan alle objecten en andere zaken welke behoren tot, beheerd worden door en/of anderszins onder de verantwoordelijkheid van de Stichting vallen. Dit zijn in ieder geval, maar niet beperkt tot, alle zaken tentoongesteld op de beletage van het GHH en in de tuin (inclusief beplanting), alsmede alle zaken in en rondom tentoonstellingen in het GHH, tenzij deze tentoonstellingen door en/of voor risico van derden worden georganiseerd.

 

1.23. Meubilair en inboedel

 

Onder meubilair en inboedel wordt gerekend alle roerende zaken die vanwege GMS en de Stichting in het GHH zijn geplaatst en niet bedoeld zijn voor consumptie of als promotiemateriaal (zoals folders e.d.)

 

1.24. Huisregels

 

De Huisregels van het GHH (hierna genoemd: de Huisregels) vormen een integraal onderdeel van iedere overeenkomst tussen de cliënt enerzijds en het GMS en/of de Stichting anderzijds.

 

1.25 Long stay-overeenkomst

 

a. Onder een ‘long stay’ overeenkomst wordt verstaan een overeenkomst waarbij de cliënt gedurende meerdere dagen achtereen gebruik maakt van de faciliteiten die GMS en/of de Stichting biedt en de cliënt aldaar ononderbroken haar aanwezigheid heeft, bij voorbeeld door aldaar geplaatste goederen en/of aldaar verblijvende personen. Een ‘long stay’-overeenkomst wordt uitsluitend als zodanig aangemerkt indien zulks in de offerte en/of de overeenkomst uitdrukkelijk is vermeld.

 

b. Een ‘long stay’-overeenkomst draagt nimmer het karakter van een (onder-) huurovereenkomst, maar betreft steeds een dienstverleningsovereenkomst. Bij een ‘long-stay’-overeenkomst ligt nadrukkelijk het accent op dienstverlening door GMS en/of de Stichting.

 

1.26. Abonnement of abonnementovereenkomst

 

Onder een abonnement wordt verstaan dat een overeenkomst een repeterend karakter heeft. Een abonnementovereenkomst wordt uitsluitend als zodanig aangemerkt indien zulks in de offerte en/of de overeenkomst uitdrukkelijk is vermeld.

 

1.27. Domicilie- en Virtual Office-overeenkomstem

 

a. Onder domicilieovereenkomst wordt verstaan een (deel)overeenkomst waarbij de cliënt voor zijn onderneming en/of één of meer onder zijn verantwoordelijkheid vallende juridische entiteiten adres kiest in het GHH; dat kan zijn als vestigingsadres (al dan niet als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) of uitsluitend als virtueel kantooradres (bij voorbeeld om gasten en/of post te ontvangen in het GHH).

 

b. Een ‘virtueel office’-overeenkomst is een domicilieovereenkomst tezamen met diverse aanvullende dienstverlening. Het is geen ‘long stay’-overeenkomst in de zin van deze Algemene Bepalingen. Een ‘vitual office’-overeenkomst wordt geacht een vorm van  een abonnementovereenkomst te zijn en de bepalingen inzake abonnementen zijn eveneens van toepassing op ‘virtual office’-overeenkomsten.

 

c. Een ‘virtual office’-overeenkomst draagt nimmer het karakter van een trustovereenkomst in de zin van de Wet Toezicht Trustactiviteiten (Wtt).

 

1.28. Short stay-overeenkomst

 

a. Onder een short-stay overeenkomst wordt verstaan iedere overeenkomst waarbij de cliënt en/of zijn gasten fysiek gebruik maakt van de faciliteiten die GMS en/of het Museum biedt, niet zijnde een ‘long-stay’-overeenkomst, als bedoeld in lid 25 van dit artikel, of virtueel gebruik als bedoeld in lid 27.b. Dit geldt ook indien het niet expliciet vermeld is, dat het een ‘short stay’-overeenkomst betreft. Bij een ‘short stay’-overeenkomst kan sprake zijn van een één of meer groepen van gasten zoals bedoeld in art. 1 lid 19. Van een ‘short stay’-overeenkomst is eveneens sprake indien in combinatie met een abonnement, een ‘virtual office’ of een andere overeenkomst conform bovenstaande omschrijving fysiek gebruik wordt gemaakt van het GHH.

 

b. Onder de definitie van ‘short stay’-overeenkomst valt niet de overeenkomst die ontstaat bij entreekaartverkoop voor museumbezoek door passanten.

 

1.29. Galerieovereenkomst

 

Onder een galerieovereenkomst wordt verstaan een overeenkomst inzake het gebruik van het GHH voor het al dan niet voor verkoop exposeren van kunstobjecten. Een galerieovereenkomst wordt uitsluitend als zodanig aangemerkt indien zulks in de offerte en/of de overeenkomst uitdrukkelijk is vermeld; indien zulks niet het geval is, dan is sprake van een museumshopovereenkomst. Er kan tevens sprake zijn van een (daaraan gerelateerde) ‘short stay’- of ‘long stay’-overeenkomst, maar uitsluitend het exposeren van objecten zonder een claim te leggen op volledig gebruik van de bewuste accommodatie wordt niet gezien als een ‘short stay’ of een ‘long stay’-overeenkomst, tenzij zulks uitdrukkelijk in de bewuste overeenkomst is aangeven.

 

1.30. Museumshopovereenkomst

 

Onder een museumshopovereenkomst wordt verstaan een overeenkomst inzake het gebruik van het GHH (en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de museumshop in het GHH) voor het voor verkoop exposeren van zaken. Deze overeenkomst draagt nimmer het karakter van een ‘long stay’- en/of (onder)verhuurovereenkomst.

 

1.31. Sponsorovereenkomst

 

Onder een sponsorovereenkomst wordt verstaan een (deel)overeenkomst waarbij de sponsoring van het Museum onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. Andere onderdelen van een sponsorovereenkomst kunnen het karakter dragen van een ‘short stay’-, ‘long stay’-, abonnement-, galerie- en/of museumshopovereenkomst.

 

1.32. Schenkingsovereenkomst

 

Onder een schenkingsovereenkomst wordt verstaan een (deel)overeenkomst waarbij een schenking aan de Stichting onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. Andere onderdelen van een schenkingsovereenkomst kunnen het karakter dragen van een of meer van de voorgenoemde overeenkomsten.

 

1.33 Foto- en filmsessie

 

Onder een foto- of filmsessie wordt verstaan het professioneel maken van opnames door foto, film, video of op digitale wijze in het GHH al dan niet gedurende of naar aanleiding van evenementen en activiteiten. Indien uitsluitend sprake is van een foto- of filmsessie zonder dat zulks deel uitmaakt van of naar aanleiding is van een evenement of activiteit, dan dient de bewuste overeenkomst als een ‘short stay’-overeenkomst behandeld te worden ongeacht de duur van de opnames.

 

1.34 Vertrouwelijke bijeenkomst

 

Onder een vertrouwelijke bijeenkomst wordt verstaan een bijeenkomst waarbij de cliënt van tevoren uitdrukkelijk heeft aangegeven dat deze een vertrouwelijk karakter heeft in de zin dat vermeden dient te worden dat derden lucht krijgen terzake van de gasten die elkaar tijdens de bewuste bijeenkomst zullen treffen.

 

1.35. Overmacht

 

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die ontstaat vanwege een oorzaak die GMS, resp. de Stichting niet toegerekend kan worden, zoals maar niet beperkt tot internationale conflicten, terreur, gewelddadige of gewapende acties, overheidsingrijpen ter beveiliging van personen, brand, overstroming, diefstal, beschadigingen, storm, regen- en sneeuwval, explosies of het gevaar daarvan, natuur- en andere rampen, besluiten van binnen- of buitenlandse rechtbanken of tribunalen, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder eigen personeel of onder het personeel van enige derde die diensten levert aan GMS en/of de Stichting en/of rechtstreeks aan de cliënt, boycotacties, ernstige ziekte, ongeluk of overlijden van directie of personeelsleden of van hun directe familieleden of partners, bezoek van hoogwaardigheidsbekleders, verkeerschaos en –belemmering, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie GMS en/of de Stichting op enigerlei wijze afhankelijk zijn, en tevens iedere vorm van storing terzake  electriciteits-, telefoon-, internet-, kabel-, beveiligings-, alarm-, slot-, water-, riool- en/of vuilafvoervoorziening of enige andere apparatuur direct of indirect. Eén en ander tenzij er sprake is van grove fout of nalatigheid aan de zijde van GMS, resp. van de Stichting. Deze omschrijving kan in de Algemene Bepalingen en de Huisregels nader worden aangevuld.

 

1.36. Flexwerkplekken of werkstations

 

Onder een flexwerkplek (hierna ook afgekort tot: FWP), ook wel werkstation, wordt verstaan een volledig geoutilleerde werkplek (bureau) of -ruimte voor één persoon.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden van FWP:

 

a. short-stay of long-stay

 

Bij long-stay gebruik van een FWP is sprake van continue en/of aansluitend gebruik van een FWP vanaf twee dagen.

 

b. vaste FWP

 

Bij een vaste FWP is sprake van een vast bureau of werkruimte. Bij een reguliere FWP is dat niet het geval. GMS is altijd gerechtigd om een cliënt naar een andere vaste werkplek te verplaatsen, resp. in een andere werkruimte onder te brengen; desalniettemin wordt ook alsdan gesproken van een vaste FWP.

 

c. besloten FWP

 

Bij een besloten FWP is (of zijn) de FWP(ken) van één cliënt is een of meer besloten werkruimte(s) gesitueerd, terwijl bij een reguliere of open FWP deze in een ruimte kan bevinden die met anderen gedeeld wordt, zoals in een kantoortuin.

 

d. directiekamer

 

De directiekamers en –zalen hebben een hogere luxegraad. Er is een onderscheid tussen grote en kleine directiekamers. De ruimtes van het Museum vallen onder de tarieven voor directiekamer.

 

e. hospitality center

 

De hospitality centers geven een mogelijkheid voor 24-uurs gebruik zeven dagen per week.

 

1.37. Pay-as-you-stay

 

Onder ‘pay-as-you-stay’ wordt volledige vooruitbetaling verstaan. De cliënt is geen waarborgsom of andere zekerstelling verschuldigd terzake de dienstverlening waarop dit regime betrekking heeft. Betaalt de cliënt het verschuldigde niet tijdig vooruit, dan stopt de bewuste dienstverlening met directe ingang vanaf het moment dat uiterlijk betaald had moeten zijn, althans het moment waarop voor het eerst geconstateerd wordt dat betaling is uitgebleven, volledig, wordt zijn lidmaatschap van de VVGHH opgeschort en wordt hem de toegang tot het GHH ontzegt tot dat het verschuldigde bedrag en de eventuele rente en boetes alsnog door GMS zijn ontvangen.

 

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst met GMS en/of de Stichting

 

2.1. Offerte

 

2.1.1. Onder een offerte wordt verstaan iedere aanbieding door GMS en/of de Stichting aan een (potentiële) cliënt.

 

2.1.2. De offerte heeft een beperkte geldigheid; tenzij uitdrukkelijk in de offerte anders staat aangegeven, heeft de offerte een geldigheid van ten hoogste zeven dagen.

 

2.1.3. Aan een offerte kunnen door de (potentiële) cliënt geen rechten worden ontleend en in het bijzonder niet enig recht op vergoeding van mogelijk geleden en/of te lijden schade. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen door GMS en/of de Stichting zijn geheel vrijblijvend. De prijsopgaven of –indicaties kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden in de dienstverlening of door wijziging van de opdracht als gevolg van zwaarwegende omstandigheden bij de (potentiële) cliënt, dan wel bij GMS en/of bij de Stichting en/of bij door de cliënt en/of GMS en/of de Stichting voor de opdracht ingeschakelde derde leveranciers, waaronder mede maar niet alleen wordt verstaan onder meer catering, musici, koeriersdiensten, kopieerservice, taxi- en transportbedrijven enz.

 

2.1.4. Indien de cliënt mondeling of schriftelijk de offerte volledig accepteert, dient deze eerst door GMS en/of de Stichting – afhankelijk dewelke de bewuste offerte heeft uitgebracht – als zodanig te worden bevestigd alvorens sprake is van een overeenkomst, reservering of optie terzake. De uiteindelijke offerte dient derhalve door beide partijen bevestigd te zijn alvorens sprake is van een overeenkomst.

 

2.1.5. Gedeeltelijke acceptatie van de offerte is niet mogelijk, tenzij GMS en/of de Stichting – afhankelijk dewelke de bewuste offerte heeft uitgebracht – zulks alsnog schriftelijk aan de cliënt bevestigt. Indien geen sprake is van een schriftelijke bevestiging inzake gedeeltelijke acceptatie en de offerte volledig conform aanbieding wordt uitgevoerd dan wel reservering hiertoe plaats vindt, dan wordt de cliënt alsnog het volledige bedrag conform de offerte verschuldigd, tenzij de onduidelijkheid het gevolg is van grove nalatigheid van GMS, respectievelijk de Stichting.

 

2.1.6. Indien de (potentiële) cliënt naar aanleiding van een offerte een eigen aanbod verstrekt aan GMS en/of de Stichting – afhankelijk dewelke de bewuste offerte heeft uitgebracht – terzake van of gerelateerd aan hetgeen de offerte behelst, geldt hetgeen in het voorgaande lid inzake gedeeltelijke acceptatie wordt vermeld.

 

2.1.7. Alle offertes worden gedaan op basis van “zo lang de voorraad (c.q. de capaciteit) strekt”. Doet GMS en/of de Stichting binnen gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding van de offerte door de cliënt een beroep op het bedoelde voorbehoud, dan wordt de beoogde overeenkomst, reservering of optie geacht niet te zijn tot stand gekomen.

 

2.1.8. De (beoogde) cliënt heeft geen recht op vergoeding van mogelijke geleden en/of te lijden schade jegens GMS en/of de Stichting terzake het niet tot stand komen van een overeenkomst, reservering of optie op basis van een uitgebrachte offerte.

 

2.1.9. Indien schriftelijke of andere wederzijdse bevestiging als bedoeld in punt 4 van dit lid achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst toch geacht tot stand te zijn gekomen indien GMS en/of de Stichting en/of door GMS en/of de Stichting ingezette derden (leveranciers) reeds met de uitvoering van de opdracht is of zijn begonnen, resp. door reservering andere (potentiële) cliënten heeft moeten teleurstellen, voorzover dit begin van de uitvoering, resp. vastleggen van de reservering voortvloeit uit – al dan niet aanvullende – afspraken c.q. uitlatingen van of namens de cliënt, waarop GMS en/of de Stichting en/of voorgenoemde derde leveranciers in redelijkheid kon(den) en mocht(en) vertrouwen.

 

2.1.10. Bij acceptatie kan GMS en/of de Stichting naast het lidmaatschapsnummer van de cliënt bij de VVGHH ter aanvulling daarvan verlangen een uittreksel van de Kamer van Koophandel en/of kopie van een identiteitsbewijs en een BTW-nummer.

 

2.1.11. Indien de beoogde cliënt nog geen lid is van de VVGHH bij aanvaarding van de offerte, verplicht de cliënt zich alsnog lidmaatschap van de VVGHH aan te vragen. Daartoe dient de beoogde cliënt enige gegevens te overleggen. Weigert de VVGHH om haar moverende, zwaarwegende redenen alsnog om de beoogde  cliënt het lidmaatschap te verlenen, dan wordt daarmee de overeenkomst geannuleerd of althans wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen, aangezien GMS en de Stichting uitsluitend dienstverlening, zoals bedoeld in deze Algemene Bepalingen en in de bijbehorende Standaard Modules en Tarieven (derhalve niet zijnde dienstverlening aan passanten) verschaffen aan leden van de VVGHH. De beoogde cliënt heeft geen recht op vergoeding van mogelijke geleden en/of te lijden schade in het geval zulks tot het niet doorgaan van de beoogde overeenkomst leidt. De VVGHH behoeft de beoogde cliënt geen inzage te verschaffen in de motivering van haar weigering de beoogde cliënt als lid te laten toetreden in haar vereniging.

 

 

2.2. Weigering

 

GMS en de Stichting kunnen ieder te allen tijde zonder enige opgaaf van redenen dan ook offerte, reservering en het sluiten van een overeenkomst, alsook de toegang van gasten tot het GHH, weigeren behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).

 

2.3. Opties, verlenging en maximale contractsduur

 

2.3.1. Indien GMS en/of de Stichting aan een cliënt een optierecht heeft toegekend, dan kan zulks niet herroepen worden, behoudens indien en voorzover een andere potentiële cliënt een reëel aanbod doet terzake het totaal of een gedeelte van hetgeen de bewuste optie betreft. De optiehouder wordt dan op de hoogte gebracht en dient te binnen de afgesproken termijn en anders binnen redelijke termijn kennen te geven al dan niet van zijn optierecht uit te willen oefenen.

a. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde, resp. redelijke termijn te kennen heeft gegeven definitief van zijn optierecht gebruik te willen maken, vervalt het optierecht.

b. Indien de optiehouder te kennen geeft wel van zijn optierecht gebruik te maken, dan wordt daarmee als dan de overeenkomst of reservering definitief en is derhalve niet meer sprake van een optie; GMS en/of de Stichting heeft in dat geval recht op compensatie van omzetderving, mocht de cliënt alsnog af willen zien van de reservering of andere afspraak terzake van de oorspronkelijk optie.

c. Indien de optie een verlening betreft van welke aard dan ook, hebben beide partijen de mogelijkheid om deze verlening binnen de gestelde of anders binnen een redelijke termijn te annuleren.

 

2.3.2. Bepaling van de redelijke termijn als bedoeld in het voorgaande lid wordt in acht genomen de basis waarop gebruik wordt afgerekend. Indien per uur, een uur tevoren. Indien per dagdeel, een dagdeel tevoren. Indien per dag, een werkdag tevoren. Indien per twee dagen, anderhalve werkdag tevoren. Indien per (werk- of volle) week, twee werkdagen tevoren. Indien per maand of 4-weekperiode, een werkweek tevoren. Indien per kwartaal of 12-weekperiode, een 4 werkweken tevoren. Indien per jaar of 12 perioden van 4 weken, 12 werkweken tevoren. Dit tenzij de wet anders bepaald.

 

2.3.3. Verlenging dient inclusief de oorspronkelijke periode in totaal steeds minder dan 2 jaar te beslaan; er geldt een maximale contractsduur van 100 weken. Daarna eindigt de bestaande overeenkomst onherroepelijk. Voor een eventuele voortzetting van de relatie dient een nieuwe overeenkomst tot stand te worden gebracht. De cliënt kan zich niet beroepen op afspraken gemaakt in de oude overeenkomst; deze wordt immers beëindigd.

 

2.3.4. Opties dienen schriftelijk door de optiegever te worden bevestigd. Is dit niet het geval, dan is geen sprake van een optierecht.

 

2.4. Tussenpersonen

 

2.4.1. Overeenkomsten, reserveringen, opties en offertes welke tot stand zijn gekomen door tussenkomst van een bemiddelaar, of zijn aangegaan met een tussenpersoon (bij voorbeeld maar niet beperkt tot cargadoors, reisorganisaties, eventorganisatiebureaus, projectbureaus, makelaars, cateringsbedrijven, hotels, officecenters, financiële of zakelijke dienstverleners en dergelijke), worden geacht voor rekening en risico van deze tussenpersoon tot stand te zijn gekomen; de tussenpersoon is althans geldt derhalve als de cliënt. Dit tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, waaruit eenduidig blijkt welke partij als cliënt dient te worden aangemerkt, alsook dat deze hiermee instemt. In het andere geval blijft de tussenpersoon (mede)verantwoordelijk.

 

2.4.2. GMS, noch de Stichting is de tussenpersoon ooit een commissie – hoe ook genaamd – verschuldigd, tenzij zulks inclusief de hoogte van de commissie en/of het commissiepercentage met de tussenpersoon eenduidig en uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en door GMS en/of de Stichting als zodanig schriftelijk is bevestigd. Gehele of gedeeltelijke rechtstreekse betaling van het verschuldigde door de cliënt strekt tot vrijwaring naar rato van het betaalde.

 

2.4.3. GMS, noch de Stichting is de tussenpersoon nooit een commissie – hoe ook genaamd – verschuldigd, indien niet eenduidig vast is komen te staan dat de cliënt inderdaad door de bewuste tussenpersoon is binnengebracht, dan wel dat het contact gelegd is binnen een redelijke termijn van ten hoogste 6 maanden na eerste introductie door de tussenpersoon, dan wel er reeds eerder contact bestond alvorens van de tussenpersoon sprake was. Nimmer kan twee maal commissie verschuldigd worden inzake dezelfde cliënt. Indien de tussenpersoon reeds eerder zich teruggetrokken heeft, vervalt de voorgenoemde zes maandstermijn en is vanaf het moment van terugtrekking geen commissie meer verschuldigd. Na de eerste commissie inzake een cliënt is inzake deze cliënt nimmer opnieuw commissie verschuldigd. Eén en ander tenzij per geval uitdrukkelijk anders met de tussenpersoon overeen is gekomen.

 

2.5. Communicatie

 

2.5.1. Door de cliënt mondeling, telefonisch of per e-mail verstrekte opdrachten en/of gunningen en/of offerte acceptatie en/of annuleringen, kunnen zonder tegenbericht door GMS en/of de Stichting als zodanig worden aanvaard en uitgevoerd, ook indien de cliënt geen bevestiging, schriftelijk en/of per fax of e-mail, heeft verstrekt. De cliënt kan zich niet beroepen op het feit dat noch hij, noch GMS en/of de Stichting de bewuste opdracht niet schriftelijk of op andere wijze bevestigd heeft. GMS, noch de Stichting kan/kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van onduidelijkheden en/of nalatigheden ontstaan door het feit dat de cliënt de op de hiervóór bedoelde wijze opdracht heeft verstrekt of getracht heeft te verstrekken.

 

2.5.2. Door de cliënt verstuurde e-mails zijn uitsluitend door GMS en/of de Stichting ontvangen, indien de cliënt hiervan per e-mail of fax bevestiging ontvangt, dan wel door GMS en/of de Stichting op andere wijze aan de cliënt duidelijk wordt gemaakt dat de e-mail inderdaad volledig ontvangen is. Indien dat het voorgenoemde niet het geval is, dient de cliënt er rekening mee te houden dat mogelijk zijn e-mailbericht niet  of onvolledig ontvangen is.

 

2.5.3. Alle opdrachten van gasten en medewerkers van de cliënt, alsmede van degenen die door GMS en/of de Stichting als zodanig in redelijkheid geacht mochten worden, vormen aanvullingen op de overeenkomst tussen de cliënt enerzijds en GMS en/of de Stichting anderzijds en komen voor rekening en risico van de cliënt.

 

2.6 Meerder opdrachtgevers

 

2.6.1. Indien een cliënt feitelijk bestaat uit een groep van meerdere opdrachtgevers, dan wel onderdeel uitmaakt van een groep van meerdere al dan niet juridisch gerelateerde natuurlijke en/of rechtspersonen, dan dient deze groep eenduidig schriftelijk bij het aangaan van de optie en/of overeenkomst aan te geven aan GMS resp. de Stichting op welke wijze zij communiceert met GMS resp. de Stichting (o.a. opgave contactpersoon) en aan welke partij de facturatie plaats zal vonden en welke partij de betaling zal gaan verrichten, alles naar genoegen en ter beoordeling van GMS en/of de Stichting.

 

2.6.2. In het geval – naar oordeel van GMS resp. de Stichting – de cliënt terzake het voorgaande punt in gebreke is gebleven, aanvaardt GMS noch de Stichting enigerlei aansprakelijkheid voor klachten en/of schade die hiervan het gevolg kunnen zijn.

 

2.6.3. Bij goedkeuring van een offerte, respectievelijk bij – al dan niet op een overeenkomst aanvullende – opdracht door één van de natuurlijke of rechtspersonen die deel uit maken van de in het eerste punt van dit lid bedoelde groep, geldt zulks als goedkeuring door de cliënt als geheel.

 

2.6.4. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is iedere natuurlijke en rechtspersoon die deel uit maakt van de in het eerste punt van dit lid bedoelde groep hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het aan GMS, resp. aan de Stichting verschuldigde bedrag van de cliënt als geheel, resp. de gezamenlijke opdracht van de bedoelde groep als geheel. Dit geldt eveneens in het geval wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht van de oorspronkelijke overeenkomst verstrekt zijn door één of meerdere van de andere natuurlijke en/of rechtspersonen binnen de bewuste groep.

 

 

3. Wederzijdse verplichtingen

 

3.1. Verplichte vooruitbetaling

 

Nadat de offerte door de cliënt is aanvaard en een reservering is gemaakt, dient de cliënt tijdig de vooruitbetaling te verzorgen om de reservering te bevestigen. Indien de vooruitbetaling niet of niet volledig of niet tijding door GMS, resp. de Stichting is ontvangen, kan GMS, resp. de Stichting de reservering laten vervallen.

 

3.2. Dienstverleningsverplichting en beperkingen

 

3.2.1. GMS resp. de Stichting, afhankelijk dewelke de overeenkomst met de cliënt is aangegaan, is verplicht de overeengekomen dienstverlening en de eventueel daarbij behorende goederen te leveren op het overeengekomen tijdstip.

 

3.2.1. De hierboven genoemde verplichting geldt niet in de volgende gevallen:

a. overmacht;

b. indien de cliënt en/of zijn gast(en) te laat verschijnen om in redelijkheid en billijkheid de dienstverlening nog naar behoren te kunnen leveren (mede in acht genomen capaciteit, personeel e.d.); de redelijke termijn voor persoonlijke afspraken en afspraken op uurbasis wordt gesteld op een half uur te laat en voor het overige conform art. 2.3.2;

c. indien de cliënt niet tijdig betaling verricht en/of zijn voorschot of waarborgsom niet of niet tijdig voldoet en/of bankgarantie niet of niet tijdig verstrekt;

d. indien de cliënt, ondanks daartoe strekkend verzoek, niet tijdig schriftelijke bevestiging, en/of aanbetaling en/of een omzetgarantie verstrekt;

e. indien de cliënt op enigerlei andere wijze niet tijdig aan enige verplichting jegens GMS en/of de Stichting voldoet.

 

3.2.2. Reserveringen komen in ieder geval te vervallen indien de cliënt en/of zijn gasten zonder nader bericht inzake het te laat in het geheel niet verschijnt binnen een redelijke termijn na aanvang van de gereserveerde dienstverlening. Bij bepaling van redelijke termijn wordt in acht genomen de basis waarop gebruik wordt afgerekend conform art. 2.3.2. Dit tenzij de wet anders bepaald.

 

3.2.3. Met het vervallen van de reservering, kan GMS en/of de Stichting de bewuste verplichting jegens de cliënt annuleren. Dit heeft echter niet ten gevolge dat de cliënt daarmee ontslagen wordt van de verplichting tot betaling van het door haar verschuldigde inzake de reservering. De cliënt blijft aan GMS en/of de Stichting aansprakelijk tot vergoeding van de door GMS en/of de Stichting geleden omzetderving, alsmede tot vergoeding van alle kosten en verschotten die hierop betrekking hebben in zoverre deze niet reeds in de vergoeding voor de omzetderving begrepen waren.

 

3.3. Bewaargeving goederen

 

GMS, noch de Stichting is gehouden enig goed van een bezoeker in ontvangst en/of bewaring te nemen. Indien GMS en/of de Stichting zulks alsnog doet, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de bewaargever en is elke aansprakelijkheid aan de zijde van GMS en/of de Stichting uitgesloten.

 

3.4. Kinderen en huisdieren

 

GMS, noch de Stichting kan worden verplicht huisdieren en/of kleine kinderen toe te laten tot het GHH. Aan toelating van huisdieren en/of kinderen onder de 16 jaar kan GMS en de Stichting per geval voorwaarden verbinden. Indien deze voorwaarden niet worden nagekomen, kan GMS en/of de Stichting terstond de toegang van het bewuste kind of dier tot het GHH alsnog ontzeggen en de cliënt en/of bezoeker die verantwoordelijk is voor het kind en/of dier eisen het terstond te verwijderen.

 

3.5. Periode gebruik

 

3.5.1. Bij gebruik van (een gedeelte van) het GHH op uurbasis geldt dat gerekend wordt vanaf het uur van aankomst van de eerste gast en/of van het afgesproken tijdstip van aanvang van de gereserveerde tijdsperiode en van beide de vroegste, tot en met het uur waarin de laatste gast vertrokken is en/of de reservering af loopt en van beide in tijdsduur de laatste. Er wordt uitsluitend gerekend met volle uren.

 

3.5.2. Bij gebruik van (een gedeelte van) het GHH op basis van dagdelen geldt dat gerekend wordt vanaf het uur van aankomst van de eerste gast en/of van het afgesproken tijdstip van aanvang van de gereserveerde tijdsperiode en van beide de vroegste, tot en met het uur waarin de laatste gast vertrokken is en/of de reservering af loopt en van beide in tijdsduur de laatste. Eén en ander zodanig dat de uren binnen het bewuste dagdeel dienen te vallen. Er wordt uitsluitend gerekend met gehele dagdelen en voorzover daarbuiten met volle uren.

 

3.5.3. Bij gebruik van (een gedeelte van) het GHH op basis van dagen, weken, 4- of 12-weekperioden geldt dat gerekend wordt vanaf de dag van aankomst van de eerste gast en/of van de afgesproken aanvangsdatum van de gereserveerde tijdsperiode en van beide de vroegste, tot en met de dag waarin de laatste gast vertrokken is en/of de reservering af loopt en van beide in tijdsduur de laatste. Eén en ander zodanig dat de dagen aansluitend en binnen het bewuste week, 4- of 12-weekperiode dienen te vallen. Er wordt uitsluitend gerekend met gehele dagen, weken, 4- of 12-weekperiodes en voorzover daarbuiten met gehele dagen.

 

3.6. Dienstverlening

 

3.6.1. GMS en de Stichting bieden een breed scala van dienstverlening, zoals neergelegd in de Standaard Modules en Tarieven. In de offerte aan de cliënt wordt aangegeven welke vorm van dienstverlening voor de activiteit van de cliënt het meest aantrekkelijk is. Gedurende de loop van de overeenkomst met de cliënt kan deze dienstverlening desgewenst worden uitgebreid of ingekrompen, waarbij GMS zich inspant zo flexibel mogelijk op de aanvullende wensen van de cliënt in te spelen binnen de beperkingen van de wet, overheidsregulering, deze Algemene Bepalingen, de Huisregels en de Standaard Modules.

 

3.6.2. Indien GMS bepaalde dienstverlening of faciliteiten biedt, dan is de cliënt in redelijkheid verplicht deze bij GMS tegen de geldende tarieven af te nemen, tenzij het billijk is dat de cliënt bepaalde dienstverlening elders betrekt. In ieder geval dient het laatste in overleg met de manager te gebeuren. De Huisregels kunnen hieraan nadere regels geven.

 

3.6.3. Alle aanvullende faciliteiten en dienstverlening door GMS is in principe beschikbaar tijdens de reguliere kantooruren en voor zover – indien nodig – personeel van GMS in het GHH hiertoe beschikbaar is. GMS zal zich inspannen de door de cliënt gewenste dienstverlening zo spoedig en zo goed mogelijk te leveren. GMS is niet aansprakelijk voor eventuele verlate levering of de gevolgen daarvan voor de cliënt. Voor mogelijkheden van levering van aanvullende faciliteiten en diensten buiten de reguliere kantooruren kunnen tijdens kantooruren afspraken worden gemaakt met de manager.

 

3.6.4. Bij de full service dienstverlening zijn per module of pakket diverse vormen van dienstverlening door GMS en/of de Stichting inbegrepen. Het betreft een inspanningsverplichting die in redelijkheid en billijkheid dient te worden uitgelegd. Indien GMS, resp. de Stichting van oordeel is, dat een door de cliënt van haar verzochte dienst binnen het bewuste full service pakket bovenmatig is, behoudt GMS en de Stichting dienaangaande zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen op basis van de Standaard Tarieven of indien daarin zulks niet gespecificeerd is op basis van redelijke tarieven, welke van tevoren aan de cliënt kenbaar worden gemaakt.

 

3.6.5. Terzake verbruik van elektriciteit door de cliënt bij long-stay geldt als een redelijke norm een gemiddeld verbruik van 600 kW per werkstation per 4 weken. Bij een significant hoger verbruik wordt het door GMS geschatte meerdere tegen het gangbare elektriciteitstarief met 5% administratievergoeding door GMS aan de cliënt in rekening gebracht.

 

3.7. Gebruik eigen outillage en omgang met inboedel GHH

 

3.7.1.a. De accommodatie van het GHH wordt steeds volledig gemeubileerd en geoutilleerd aan de cliënt als onderdeel van de dienstverlening voor gebruik door de cliënt ter beschikking gesteld.

 

3.7.1.b. De cliënt kan desgewenst aanvullende outillage en meubels inbrengen welke voor zijn activiteit benodigd zijn mits zulks in overleg met de manager en de huismeester geschiedt en tenzij de benodigde meubels (zoals tafels, stoelen e.d.) of andere outillage (beamer, internet, vaste telefonie e.d.) eveneens door GMS aangeboden worden. In het laatste geval is de cliënt verplicht deze van GMS tegen de geldende tarieven af te nemen.

 

3.7.1.c. Indien de cliënt geen prijs stelt op bepaalde onderdelen van de meubilering, inboedel of outillage, bij voorbeeld, maar niet daartoe beperkt, omdat hij zelf en/of zijn gast(en) die van de bewuste accommodatie gebruik maken, dan kan in overleg met de manager op verzoek van de cliënt de bewuste onderdelen worden weggehaald en/of weggelaten uit de bewuste accommodatie. Dit neemt niet weg, dat de bewuste accommodatie volledig gemeubileerd en geoutilleerd wordt aangeboden en de cliënt kan derhalve achteraf geen aanspraak maken op prijsverlagingen/ of andere gronden als zou de bewuste accommodatie niet volledig gemeubileerd en/of geoutilleerd zijn.

 

3.7.2. De cliënt dient als een goed huisvader om te gaan met de door GMS en de Stichting beschikbaar gestelde accommodatie en de inboedel daarvan. De cliënt mag geen meubels verplaatsen zonder toestemming daarvoor en toezicht daarbij van de manager en/of de huismeester. Bij objecten van of in bruikleen bij de Stichting dient daartoe eveneens vooraf toestemming van de Stichting worden gevraagd. De cliënt mag geen meubels of andere outillage die niet zijn eigendom zijn uit het GHH verwijderen.

 

3.7.3. GMS en de Stichting kunnen regels stellen – waaronder het niet toestaan – voor het plaatsen en aanbrengen van meubels en outillage welke niet door haar zelf in de bewuste accommodatie zijn aangebracht of geplaatst. Deze regels zijn opgenomen in de Huisregels en kunnen ad hoc worden aangevuld door de manager. Het is de cliënt verboden om eigen bekabeling, telefoon- en internetaansluitingen, kantoorapparatuur en –meubels, audio- en digitale apparatuur, beamers en andere presentatieapparatuur, tafels en stoelen enz. in de haar beschikbaar gestelde accommodatieruimte(s) te plaatsen zonder expliciete toestemming vooraf van de manager; deze ingebrachte objecten worden vastgelegd op een gebruikslijst.

 

3.7.4. Verhuizingen, aanleveren en weghalen van eigen of door hem extern gehuurde meubels en outillage dienen door de cliënt vooraf met de manager te worden afgestemd. De manager van GMS bepaalt het tijdstip waarop een en ander kan plaatsvinden en stelt een Toezichthouder aan voor dat geval.

 

3.7.5. Terzake van roerende aankleding en meubelen van aan de cliënt in gebruik gegeven besloten accommodatieruimte op basis van een long-stay overeenkomst, wordt bij ingebruikname door GMS een inventarislijst met conditierapport aan de cliënt verstrekt. Indien er bij de beëindiging van het gebruik van de bewuste accommodatieruimte schade blijkt te zijn opgetreden, resp. er inventaris ontbreekt, wordt deze schade, resp. winkelwaarde van de aanschaf van gelijkwaardige inventaris als hetgeen ontbreekt, op de cliënt verhaald, tenzij en voorzover deze door de verzekering van GMS of de Stichting alsnog aan haar wordt vergoed.

 

3.7.6. De cliënt en zijn gasten moeten zich er terdege rekenschap van geven dat het GHH een monument is en een museum herbergt. De gebouwen, de tuin en de inboedel dienen op basis van goed huisvaderschap te worden bejegend en de antieke objecten dienen met zorg te worden omringd. De cliënt en zijn gasten dragen mede een zorgplicht voor de veiligheid en beveiliging in het GHH. De cliënt is derhalve aansprakelijk voor iedere schade veroorzaakt door hem en zijn gasten en andere bezoekers die door hem en zijn gasten of naar aanleiding van zijn/dier handelen en/of zijn/dier nalatigheid het GHH hebben kunnen betreden.

 

3.8. Instructie terzake Huisregels en veiligheid

 

3.8.1. GMS resp. de Stichting verstrekt de cliënt aanwijzingen inzake de Huisregels van het GHH en in het bijzonder inzake het gebruik van het (gedeelte van) het GHH waarop de dienstverlening door GMS resp. de Stichting met name betrekking heeft. De cliënt is verplicht om zich aan deze aanwijzingen te houden en in zoverre nodig zijn gasten hiervan op de hoogte te stellen. Eén en ander heeft onder meer betrekking op, maar is niet daartoe beperkt, instructies inzake brandveiligheid, beveiliging, alarmprocedures, procedures inzake calamiteiten en dergelijke.

 

3,8.2. Alle sleutels die GMS en de Stichting aan de cliënt en zijn gasten ter hand stelt blijven eigendom van GMS, resp. de Stichting, ondanks dat voor het beschikbaar stellen van de bewuste sleutel(s) de cliënt een bedrag conform de Standaard Tarieven aan de GMS, resp. de Stichting verschuldigd wordt. Het is de cliënt verboden de sleutels te dupliceren, dan wel deze in gebruik te geven aan derden. Bij ontvangst van de sleutel tekent de desbetreffende cliënt of zijn vertegenwoordiger voor ontvangst. Indien de sleutel door een ander binnen het bedrijf van de cliënt zal worden gebruikt dan degene die de bewuste sleutel in ontvangst heeft genomen, dient dit aan de manager of de huismeester te worden gemeld voor registratie.

 

3.8.3. Bij long-stay overeenkomsten en flexwerkplekabonnementen dient de cliënt aan de manager van GMS aan te geven welke natuurlijke personen van de bewuste werkstations gebruik zullen maken, resp. een sleutel tot het GHH ter beschikking krijgen. GMS houdt hiervan een register aan. De cliënt dient voor iedere natuurlijke persoon een kopie van een recent paspoort of identiteitsbewijs te verstrekken, alsmede sociale nummers en/of een kopie van het visum op grond waarvan de bewuste persoon in Nederland verblijft.

 

3.8.4. Indien naar oordeel van GMS en/of de Stichting de cliënt op welke wijze dan ook misbruik maakt van het feit dat hij van het GHH gebruik maakt, kan GMS en/of de Stichting hem en zijn cliënten terstond de toegang tot het GHH ontzeggen, al dan niet door politie-ingrijpen hem en zijn gasten uit het GHH laten verwijderen en zijn lidmaatschap van de VVGHH laten schorsen en/of annuleren. Indien het oordeel van GMS en/of de Stichting terzake misbruik door de cliënt op welke wijze dan ook inderdaad gegrond blijkt, blijft de cliënt conform de overeenkomst een redelijke vergoeding aan GMS, resp. de Stichting verschuldigd. In het andere geval zal de cliënt vanaf het moment van ingrijpen door GMS en/of de Stichting geen vergoeding meer verschuldigd zijn terzake overeengekomen leveringen door GMS en de Stichting vanaf het hiervoor genoemde moment van ingrijpen. Tenzij sprake is van grove fout door GMS en/of de Stichting, heeft de cliënt op generlei wijze recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade terzake het bedoelde ingrijpen. Ingeval van vergoeding van schade, wordt deze gemaximeerd tot de helft van hetgeen de cliënt terzake de bewuste overeenkomst met GMS en/of de Stichting en waarin deze heeft inbreuk gepleegd aan GMS resp. de Stichting verschuldigd is gedurende de 4-week periode, of kortere periode al naar gelang de betreffende overeenkomst, waarin het bewuste ingrijpen plaats heeft gehad.

 

3.8.5. GMS en de Stichting hebben steeds onverwijld toegang tot de ruimtes waar de cliënt en zijn gasten hun activiteit(en) uitvoeren. Dit geldt eveneens indien het long-stay besloten accommodatieruimtes betreft, dan wel als vertrouwelijk aangegeven activiteiten.

 

3.8.6. Indien GMS reparaties, testen, controles en onderhoud wil uitvoeren in ruimtes die long-stay accommodatie vormen voor een of meerdere cliënten, zal GMS zo mogelijk eerst hierover contact zoeken met de bewuste cliënt(en) alvorens de werkzaamheden uit te (laten) voeren.

 

3.8.7. Bij verlies of diefstal van een of meerdere sleutels, dient de cliënt of sleutelhouder zulks terstond aan de manager en/of de huismeester en/of de conservator mondeling of telefonisch door te geven, zodat onmiddellijk de nodige maatregelen genomen kunnen worden. De cliënt blijft volledig aansprakelijk voor eventuele gevolgen en schades ontstaan door diefstal of verlies van sleutels. De kosten terzake het opnieuw aanmaken van sleutels en het herprogrammeren van de Lips-sloten komt voor rekening van de cliënt.

 

3.8.8. De cliënt is verplicht het GHH goed afgesloten te houden en alle noodzakelijke maatregelen te nemen dat insluip en ongenood bezoek wordt voorkomen. De cliënt en zijn gasten dienen ordelijk de deuren te sluiten en buiten kantooruren af te sluiten.

 

3.8.9. De cliënt dient zijn eigendommen, gasten en wettelijke aansprakelijkheid terzake zijn gebruik van en aanwezigheid in het GHH zelfstandig te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode van zijn aanwezigheid in het GHH. Noch GMS, noch de Stichting, noch VVGHH aanvaart hieromtrent enige aansprakelijkheid. Op eerste verzoek van GMS, resp. de Stichting, dient de cliënt zijn polis terzake de wettelijke aansprakelijkheid te kunnen overleggen.

 

3.9. Wangedrag

 

3.9.1. GMS resp. de Stichting is gerechtigd om het verlenen van (in redelijkheid een gedeelte van) haar diensten achterwege te laten, dan wel op ieder moment te staken indien een of meer van de gasten van de cliënt zich niet naar behoren gedraagt en/of kleedt zoals betamelijk in het GHH. Dit geldt eveneens indien de bewuste gast(en) al dan niet na waarschuwing door de gastheer, de toezichthouder, de manager, de huismeester, de conservator, een bestuurlid van de Stichting en/of een andere (al dan niet vrijwillig) medewerker van GMS en/of de Stichting en/of de cliënt de Algemene Bepalingen en/of de Huisregels schendt(/en), dan wel de orde en rust verstoort(/en), dan wel een calamiteit en/of een onveilige situatie veroorzaakt(/en) en/of dreigt(/en) te veroorzaken. In een dergelijk geval, kan GMS en/of de Stichting de bewuste gast(en) verzoeken het GHH terstond te verlaten, de gast(en) uit het GHH (laten) verwijderen, de gast(en) de toegang tot het GHH ontzeggen en/of de politie verzoeken de gast(en) op grond van huisvredebreuk aan te houden.

 

3.9.2. In het hierboven bedoelde geval is komt de cliënt en/of de bewuste gast(en) en/of juridische entiteiten van de cliënt geen aanspraak tot vergoeding van schade toe jegens GMS en/of de Stichting, tenzij sprake is van grove fout van de zijde van GMS en/of de Stichting. Een eventuele schadeclaim van de cliënt en/of de bewuste gast(en) en/of juridische entiteiten van de cliënt jegens GMS en/of de Stichting kan nooit hoger zijn dan de helft van het netto door de cliënt aan het GMS resp. de Stichting verschuldigde voor het dagdeel of de periode waarin het incident plaats had en na aftrek van alle externe kosten van GMS en/of de Stichting inzake de dienstverlening aan de cliënt inzake het bewuste dagdeel en eveneens van de door GMS en/of de Stichting terzake gemaakte kosten (waaronder maar niet er toe beperkt juridische kosten) en gelden schades. Dit lid laat onverlet de mogelijkheid van GMS en/of de Stichting om alsnog de cliënt op basis van de Huisregels een boete te dezer zake op te leggen.

 

3.10. Dienstverlening buiten kantooruren en/of de afgesproken tijdsperiode

 

3.10.1. De dienstverlening en accommodatie in het GHH staat de cliënt ter beschikking conform aangegeven in de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst is een specifiek andere gebruikstijdstippen en –duur is aangeven of dat er sprake is van 24-uurservice, dient de cliënt zich te houden aan de reguliere openingstijden zoals aangegeven in de Huisregels.

 

3.10.2. Indien de cliënt en/of zijn gasten alsnog buiten de reguliere openingstijden gebruik wenst te maken van het GHH, dan dient zulks vooraf expliciet en schriftelijk te worden afgesproken met GMS resp. de Stichting. GMS resp. de Stichting kan in een dergelijk geval conform het geldende tarief aanvullende vergoeding hiervoor in rekening brengen van de cliënt, tenzij vooraf tussen GMS resp. de Stichting enerzijds en de cliënt anderzijds hierover andere sluitende afspraken zijn gemaakt en schriftelijk bevestigd.

 

3.10.3. Indien de cliënt en/of zijn gasten zonder vooraf gemaakte en schriftelijk door GMS en/of de Stichting afspraken buiten de normale openingstijden alsnog gebruik maakt van het GHH, dan brengt GMS resp. de Stichting de geldende tarieven hiervoor in rekening aan de cliënt, alsmede een verhoging en/of boete conform de Huisregels. Eventuele kosten (bij voorbeeld doordat overuren die te worden vergoed, kosten vals alarm, enz.) worden daarenboven volledig doorberekend aan de cliënt. 

 

3.11. Wijziging accommodatieruimte

 

3.11.1. GMS en/of de Stichting is gerechtigd om van de gast te verlangen genoegen te nemen met een andere accommodatieruimte dan de initiële ruimte overeengekomen met de cliënt, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. Hiervan is in ieder geval geen sprake indien er feitelijk sprake is van ‘up-grading’, dan wel een accommodatieruimte van min of meer gelijkwaardige uitstraling, aard en omvang ter vervanging wordt aangeboden.

 

3.11.2 In het andere geval heeft de cliënt het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst inzake deze te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere niet hieraan gerelateerde overeenkomsten met GMS en/of de Stichting.

 

3.11.3. De cliënt heeft recht op een vermindering van de vergoeding in overeenstemming met de kostenbesparing van GMS, resp. de Stichting, indien van een kostenbesparing voor GMS resp. de Stichting sprake is ten gevolge van het verplaatsen van de dienstverlening naar een andere accommodatieruimte.

 

3.11.4. De cliënt heeft ten gevolge van wijziging van accommodatieruimte op generlei wijze enig aanspraak op vergoeding van schade jegens GMS en/of de Stichting.

 

3.11.5. In geval van verhuizing van een cliënt binnen het GHH naar een andere accommodatieruimte uitsluitend op verzoek van GMS, wordt zulks zo veel mogelijk op een de cliënt conveniërend tijdstip geregeld. De verhuizing wordt zoveel mogelijk door GMS voor de cliënt geregeld en de eventuele kosten van de verhuizing komen in redelijkheid voor rekening van GMS. Onder de kosten worden niet gerekend eventuele derving door de cliënt ten gevolge van de door GMS genoodzaakte verhuizing.

 

3.11.6. In het geval om welke reden dan ook een cliënt van het GHH gebouw aan de Herengracht verhuist naar een accommodatieruimte in het GHH gebouw aan de Keizersgracht, kan de cliënt er voor kiezen zijn adres en halbord op het adres Herengracht te behouden zonder dat daaraan meerkosten verbonden zijn. Desgewenst is de omgekeerde situatie eveneens mogelijk.

 

3.12. Openbare orde en regelgeving

 

3.12.1. GMS en/of de Stichting is na overleg met het bevoegd gezag gerechtigd om de overeenkomst met de cliënt te ontbinden indien gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde bestaat, dan wel het bevoegd gezag enige overtreding van de geldende regelgeving constateert en/of een calamiteit of onveilige situatie vreest.

 

3.12.2. Maakt GMS en/of de Stichting van dit lid gebruik, dan komt de cliënt geen aanspraak tot vergoeding van schade toe jegens GMS en/of de Stichting, tenzij sprake is van grove fout van de zijde van GMS en/of de Stichting. Een eventuele schadeclaim van de cliënt jegens GMS en/of de Stichting kan nooit hoger zijn dan het door de cliënt aan het GMS verschuldigde voor het dagdeel waarin het incident plaats had en na aftrek van alle externe kosten van GMS en/of de Stichting inzake de dienstverlening aan de cliënt inzake het bewuste dagdeel. Eventuele externe kosten en/of boetes ten laste van GMS en/of de Stichting komen alsnog volledig voor rekening van de cliënt, tenzij zulks onder de omstandigheden als onbillijk beschouwd dient te worden.

 

3.13. Overschrijding aanvangstijdstip, -datum of uitvoeringstermijn

 

3.13.1. Indien de opdracht tot dienstverlening niet tijdig kan aanvangen en/of niet worden uitgevoerd binnen de overeengekomen uitvoeringstermijn, dan wel overschrijding van het aanvangstijdstip of –datum of de uitvoeringstermijn dreigt, zal GMS, resp. de Stichting zo spoedig mogelijk de cliënt hiervan op de hoogte stellen en met de cliënt in overleg treden om de eventuele negatieve gevolgen daarvan voor de cliënt zoveel mogelijk te beperken.

 

3.13.2. Overschrijding van het aanvangstijdstip of -datum of uitvoeringstermijn vanwege GMS en/of de Stichting en/of door haar ingezette derden (leveranciers) leidt in principe niet tot beëindiging van de in de overeengekomen dienstverlening, tenzij door het uitstel (voortzetting van) de bewuste dienstverlening volledig futiel of onredelijk is geworden. GMS, resp. de Stichting zal niet enkel door verlate aanvang, resp. het verstrijken van de uitvoeringstermijn of het niet uitvoeren van een gedeelte van de overeengekomen dienstverlening in verzuim zijn; daartoe dient de cliënt eerst GMS, resp. de Stichting schriftelijk binnen een redelijke termijn in gebreke te stellen en haar zo mogelijk de gelegenheid geven om binnen een redelijke termijn alsnog de overeengekomen dienstverlening uit te voeren.

 

3.13.3. De cliënt zal geen vergoeding claimen van schade ten gevolge van de overschrijding van het aanvangstijdstip, of –datum of de uitvoeringstermijn, tenzij zulks het gevolg is van grove schuld door of vanwege GMS, resp. de Stichting. In dat laatstgenoemde geval zal de schadeclaim ten hoogste de helft van de netto aan GMS, resp. de Stichting toekomende vergoeding van de cliënt voor het bewuste (deel van de) opdracht bedragen.

 

3.14. Intellectueel eigendom

 

Het intellectuele eigendom, alsmede het industriële eigendom, waaronder mede begrepen maar niet daartoe beperkt, auteursrechten, copyrights, merkrechten, octrooirechten, tekening- en modelrechten, die aan GMS en/of de Stichting en/of door haar ingezette derden (leveranciers) of in samenwerking daarmee ontwikkelde ideeën, althans de veruiterlijking daarvan in de zin van bij voorbeeld maar niet daartoe beperkt producten zoals corporate events, websites, presentaties, evenementen, publicaties, brochures enz. zijn verbonden of ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, alsmede iedere vorm – inclusief digitaal – waarin de naam, of het logo of enig onderdeel van een afbeelding van het huidige of historische GHH en/of aan haar gerelateerde wapens of objecten geheel, gedeeltelijk, vervormd of verminkt verwerkt zijn, zijn en blijven eigendom van GMS, resp. de Stichting.

 

3.15. Gegevens terzake de cliënt en vertrouwelijkheid

 

3.15.1. GMS zal ten allen tijde terdege zorgvuldigheid in acht nemen terzake de vertrouwelijkheid van de bedrijfsvoering en activiteiten van de cliënt. GMS zal zich niet uitlaten tegenover derden omtrent de cliënt, noch zijn gasten, tenzij GMS door de overheid daartoe wordt verplicht. GMS noemt uitsluitend de namen van zijn cliënten indien hiertegen geen bezwaar bestaat aan de zijde van de bewuste cliënten; de cliënt dient een eventueel bezwaar van tevoren schriftelijk kenbaar te maken aan GMS, waarbij de cliënt eenduidig dient aan te geven hetgeen haar bezwaar betreft. Het alsnog uitlekken van gegevens kan nimmer lijden tot een claim terzake van de cliënt op GMS, resp. de Stichting, resp. de VVGHH.

 

3.15.2. De cliënt verstrekt GMS, de Stichting en de VVGHH de mogelijkheid om de door de cliënt aan GMS en/of de Stichting en/of VVGHH ter beschikking gestelde persoons- en bedrijfsgegevens op te nemen in hun bestand, te gebruiken voor haar promotiedoeleinden, de bewuste personen en bedrijven te informeren over (de activiteiten en dienstverlening van) GMS, de Stichting en de VVGHH en aan derden te verstrekken op voorwaarde dat zulks uitsluitend plaatsvindt op grond van één van de volgende redenen:

a. ter uitvoering van deze overeenkomst;

b. ter werkbeoordeling, alsook ter bestrijding van fraude, terrorisme en criminaliteit;

c. als referentie ten behoeve van (potentiële) nieuwe leden of cliënten

d. voor het verstrekken van informatie over evenementen, activiteiten, diensten en producten van GMS, de Stichting, de VVGHH en derde organisatie in zoverre naar oordeel van GMS en/of de Stichting en/of de VVGHH dergelijke informatie nuttig of interessant kan zijn voor de cliënt.

 

3.15.3. De cliënt verleent GMS toestemming om uit naam van de cliënt en de aan hem gerelateerde personen, bedrijven en juridische entiteiten poststukken, pakketten, koerierstukken en aangetekende stukken aan te nemen. De cliënt zal GMS nimmer aansprakelijk stellen voor eventuele schade of verlies aan door GMS op deze wijze aangenomen poststukken, pakketten, koerierstukken, aangetekende stukken e.d.

 

3.15.4. Ter beveiliging worden alle bezoekers van het GHH opgenomen door diverse in het GHH geplaatste kamera’s en op videoband en/of andere digitale beeld- en geluidsdragers geplaatst. De cliënt en de bezoeker geven alleen al door het betreden van het GHH toestemming aan GMS, respp. de Stichting tot het maken van de bewuste opnames. Deze opnames zijn uitsluitend bestemd ter bevordering van de veiligheid en beveiliging van het Museum en het businesscenter, alsook van de bezoeker, cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GMS, de Stichting en de VVGHH. GMS, resp. de Stichting zijn geoorloofd de bewuste opnames aan de politie en/of overheids, semi-overheids en/of andere organisaties, alsook als bewijsmateriaal aan gerechtelijke instanties en juridische adviseurs en advocaten te verstrekken. GMS en de Stichting dienen zorgvuldig met de opnames om te gaan. De cliënt vrijwaart GMS en de Stichting tegen iedere mogelijke schadeclaim van de zijde van de cliënt, zijn gasten, de aan hem gerelateerde juridische en andere juridische entiteiten en natuurlijke en rechtspersonen en diens gasten terzake de eventuele gevolgen van het gebruik van de bewuste opnames.

 

 

4. Annulering van de overeenkomst, ‘no show’ en beëindiging

 

4.1. Partijen zijn niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren of anderszins te beëindigen anders dan in deze Algemene Bepalingen beschreven, tenzij de wet anders voorschrijft of anderszins in de overeenkomst is opgenomen, en tenzij tegelijkertijd compensatie wordt voldaan conform navolgend beschreven, dan wel een ander (lager) compensatiebedrag in goed onderling overleg schriftelijk wordt overeengekomen. Het volledige compensatiebedrag wordt overeenkomstig verschuldigd indien de partij dewelke annulering, beëindiging en/of ‘no show’ verweten kan worden, geen compensatie aanbiedt.

 

 4.2. Gehele of gedeeltelijke of voortijdige annulering van een overeenkomst door de cliënt kan uitsluitend schriftelijk en gedateerd geschieden. Aan mondelinge annulering kunnen geen rechten ontleent worden, tenzij de wet anders bepaald.

 

4.3. Verschuldigde bedragen bij annulering en/of beëindiging van een overeenkomst.

 

4.3.1. Indien sprake is van een overeenkomst inzake een groep en het geplande bezoek bedraagt tenminste een dagdeel dan is het percentage ad A. in de tabel van art. 4.4. van toepassing. Indien zeven dagen of minder van tevoren wordt geannuleerd, dan is de volledige reserveringswaarde verschuldigd.

 

4.3.2. Indien niet sprake is van een overeenkomst inzake een groep en het geplande bezoek bedraagt tenminste een dagdeel dan is het percentage ad B. in de tabel van art. 4.4. van toepassing. Indien 24 uur of minder van tevoren wordt geannuleerd, dan is de volledige reserveringswaarde verschuldigd.

 

4.3.3. Indien sprake is van een overeenkomst inzake een groep en het geplande bezoek bedraagt minder dan een dagdeel dan is het percentage ad C. in de tabel van art. 4.4. van toepassing. Indien 3 tot twee dagen van tevoren wordt geannuleerd, dan is drie kwart van de reserveringswaarde verschuldigd en daarna het volle bedrag.

 

4.3.4. Indien niet sprake is van een overeenkomst inzake een groep en het geplande bezoek bedraagt minder dan een dagdeel dan wordt indien twee dagen of minder van tevoren wordt geannuleerd de helft van de reserveringswaarde verschuldigd.  Annulering eerder dan twee dagen van tevoren leidt niet tot een compensatieschuld.

 

4.3.5. Indien sprake is van een ‘long stay’-, een abonnement- en/of een ‘virtual office’-overeenkomst dan gelden de bovenstaande percentages uitsluitend in zoverre sprake is van het bezoek van gasten tot maximaal een periode van zeven achtereenvolgende dagen. 

 

4.3.6. Indien sprake is van een ‘long stay’-overeenkomst kan deze voorafgaande ingang geannuleerd worden, in welk geval het percentage D van toepassing is. Bij annulering zeven dagen of minder van tevoren wordt de volledige reserveringswaarde verschuldigd. Indien de ingangsdatum van de ‘long stay’-periode wordt verplaatst, geldt het bewuste percentage over de reserveringswaarde van de periode tussen de oorspronkelijk vastgelegde ingangsdatum en de nieuwe ingangsdatum, waarbij voor de bepaling van het bewuste percentage wordt uitgegaan van de oorspronkelijke ingangsdatum. Bij eerdere beëindiging na ingang van een ‘long stay’-periode geldt het bedrag dat verschuldigd wordt uitgaande van de in de overeenkomst vermelde beëindigingdatum of indien zulks daarin niet vermeld staat de beëindigingtermijn conform de Algemene Bepalingen.

 

4.3.7. Indien sprake is van een abonnementovereenkomst, waarbij per 4, 12 of meer weken een vast abonnementsbedrag wordt voldaan door de cliënt, geldt bij annulering en/of eerdere beëindiging het bedrag dat verschuldigd wordt uitgaande van de in de overeenkomst vermelde beëindigingdatum of indien zulks daarin niet vermeld staat de beëindigingtermijn conform de Algemene Bepalingen.

 

4.4. Tabel van het vergoedingsbedrag bij annulering en/of beëindiging vooraf aanvangs- en/of ingangsdatum als percentage van de reserveringswaarde:

 

A B C D

 

Meer dan 24 weken nil nil nil nil

 

Meer dan 12 weken nil nil nil 10%

 

Meer dan 8 weken 15% nil nil 15%

 

Meer dan 4 weken 35% nil nil 35%

 

Meer dan 2 weken 60% 15% 25% 60%

 

Meer dan 7 dagen 85% 35% 50% 85%

 

Meer dan 3 dagen 100% 60% 75% 100%

 

Meer dan 24 uur 100% 85% 75% 100%

 

24 uur en minder 100% 100% 100% 100%

 

4.5. Indien sprake is van no show wordt de cliënt in ieder geval de reserveringswaarde van de overeenkomst verschuldigd. Indien sprake is van een gedeeltelijke no show, i.c. een gedeelte van de verwachte gasten komt niet opdagen en/of (een gedeelte van) de gasten komen significant te laat opdagen, wordt de reserveringswaarde naar rato van de gedeeltelijke no show verschuldigd. Dit onverminderd het recht van GMS en/of de Stichting om kostenverhogingen ontstaan door uitloop van het evenement en/of andere redenen gerelateerd aan verlate aankomst van (een gedeelte van) de gasten door te berekenen aan de cliënt.

 

 4.6. Bedragen die GMS en/of de Stichting met het oog op de (al dan niet gedeeltelijk) geannuleerde, verplaatste, beëindigde of door (al dan niet gedeeltelijke) ‘no show’ getroffen overeenkomst reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de cliënt volledig aan GMS resp. de Stichting te worden vergoed, tenzij GMS en/of de Stichting niet in redelijkheid gehandeld heeft bij het aangaan van de bewuste verplichtingen. De bedoelde bedragen worden buiten de in de Algemene Bepalingen bedoelde reserveringswaarde gehouden om dubbeltelling te voorkomen.

 

4.7. GMS en de Stichting zijn ieder bevoegd de overeenkomst met de cliënt te annuleren op basis van artikel 4.1, tenzij de cliënt binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat GMS, resp. de Stichting afstand doet van zijn annuleringbevoegdheid en mits de cliënt tegelijkertijd daarbij tevens afstand doet van zijn annuleringsmogelijkheid.

 

4.8. Annulering van (een gedeelte van) de overeenkomst met de cliënt door GMS en/of de Stichting geschiedt zonder het verschuldigd worden van het voorbedoelde compensatiebedrag indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de cliënt een activiteit voor ogen blijkt te hebben dat niet past in het beleid van de Stichting, respectievelijk indien van GMS en/of de Stichting in redelijkheid niet geacht kan worden een dergelijke activiteit te accepteren aangezien het niet in overeenstemming is met het karakter van het museum (hieronder wordt mede verstaan feesten en partijen in de stijlkamers en ruimtes welke een museale tentoonstelling herbergen), dan wel indien de activiteit niet spoort met de van toepassing zijnde wettelijke en/of overheidsregeling en/of naar oordeel van GMS en/of de Stichting een (semi-) crimineel en/of geweldadig en/of aanstootgevend karakter draagt.

 

4.9. Indien GMS en/of de Stichting gebruik maakt van (gedeeltelijke) annulering op basis van het voorgaande lid nadat de bewuste bijeenkomst of activiteit reeds een aanvang heeft genomen, dan is de cliënt gehouden tot betaling van de tot op dat moment genoten dienstverlening, doch vervalt zijn betalingsverplichting in zoverre bepaalde afgesproken dienstverlening hierdoor niet meer genoten kon worden en het evenement (al dan niet deels) wordt afgelast. Indien in plaats van volledige annulering van (een gedeelte van) de activiteit, alsnog deze kan worden voortgezet in een andere ruimte binnen het GHH, is de cliënt het volledige bedrag verschuldigd dat voor het bewuste activiteit is overeengekomen. Ten aanzien van een (al dan niet gedeeltelijke) afgelasting en/of verplaatsing naar een andere accommodatieruimte binnen het GHH komt de cliënt en/of de bewuste gast(en) en/of juridische entiteiten van de cliënt geen aanspraak tot vergoeding van schade toe jegens GMS en/of de Stichting. In geval van een gedeeltelijke afgelasting wordt de genoten dienstverlening door GMS en/of de Stichting naar tijdsevenredigheid met de cliënt afgerekend, doch dit geldt niet inzake hetgeen door GMS en/of de Stichting aan derden verschuldigd is ten aanzien van het bewuste activiteit (zoals, maar niet daartoe beperkt, catering, internet, telecom enz.).

 

4.10. GMS en/of de Stichting kan in plaats van (gedeeltelijke) afgelasting van een activiteit als hiervoor bedoeld, eveneens nadere eisen stellen ten aanzien van het verloop van de bewuste activiteit. Indien er voor GMS en/of de Stichting voldoende aanwijzingen zijn dat niet aan deze eisen wordt of zal worden voldaan, dan kan alsnog op basis van artikel 4 lid 8 e.v. door GMS en/of de Stichting (al dan niet gedeeltelijke) afgelasting en/of verplaatsing binnen de accommodatie van het GHH worden bewerkstelligd.

 

4.11. Inzake overtreding van de Huisregels en/of de Algemene Bepalingen ten aanzien van vergrijpen, zoals bij voorbeeld, maar niet daartoe beperkt, roken waar dat niet is toegestaan, onbehoorlijk gedrag en nalatig sociale gedrag, kan GMS en/of de Stichting boetes opleggen waarin de Huisregels voorzien. Bij herhaalde overtreding is artikel 4 lid 8 e.v. van overeenkomstige toepassing.

 

4.12. De overeenkomst eindigt op het moment dat de dienstverlening door GMS, resp. de Stichting wordt afgerond of gestaakt, dan wel op de einddatum conform in de overeenkomst is aangegeven. Bij long-stay-, domicilie, virtual office-, abonnement-, galerie- en museumshopovereenkomsten wordt na het verstrijken van de overeenkomst, deze uitsluitend verlengd met een aansluitende verlengingsperiode conform de bewuste gekozen module indien GMS voorafgaande het ingaan van deze verlengingsperiode de vergoeding voor de bewuste verlengingsperiode conform tarief als bedoeld in de toepasselijke, al dan niet inmiddels door GMS resp. de Stichting aangepaste Standaard Modules en Tarieven heeft ontvangen. De overeenkomst kan slechts worden verlengd zodanig dat de duur van de totale overeenkomst nooit meer dan 100 weken of het lagere in de overeenkomst aangegeven maximum periode kan belopen; dit tenzij het uitsluitend een domicilie- of ‘virtual office’-overeenkomst betreft, waarvoor deze beperking niet geldt.

 

4.13. De cliënt vrijwaart GMS en de Stichting tegen enige claim terzake schade van de zijde van de onderneming(en) en/of juridische entiteit(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en) die als gevolg van het beëindigen van de overeenkomst zijn/hun vestiging en/of vestigingsadres in het GHH niet kunnen voortzetten.

 

4.14. Indien sprake is van een long-stay-, domicilie, virtual office-, abonnement-, galerie- en/of museumshopovereenkomst wordt aansluitend aan het einde van de initiële, resp. de verlengingsperiode de overeenkomst automatisch aansluitend met de in de overeenkomst aangegeven verlengingsperiode verlengd, tenzij het maximale aantal verlengingen is bereikt, dan wel de cliënt te kennen heeft gegeven de bestaande overeenkomst niet te willen verlengen of slechts een kortere verlenging te wensen, in welk geval de overeenkomst met de bewuste kortere verlengingsperiode wordt verlengd. Wordt de betaling voor de aansluitende verlengingsperiode en/of eventuele overige vorderingen van GMS en/of de Stichting en/of de VVGHH of gerelateerde entiteiten op de cliënt of daaraan gerelateerde natuurlijke of juridische personen niet of niet tijdig en/of onvolledig door GMS, resp. de bewuste entiteit ontvangen, of is de cliënt of daaraan gerelateerde natuurlijke of juridische personen anderszins in overtreding van de overeenkomst, de Algemene Bepalingen of de Huisregels, of is de cliënt inmiddels ontzet uit zijn lidmaatschap van de VVGHH, dan kan GMS terstond de verlenging opschorten of geheel of gedeeltelijk stopzetten. Bij opschorting staakt GMS de dienstverlening volledig en wordt de cliënt en haar gasten te toegang tot het GHH ontzegd. Indien na schorsing de overeenkomst alsnog wordt voortgezet, dan wordt de fictie gehandhaafd dat deze aansluitend is en dient de cliënt over de gehele periode – inclusief de periode van opschorting – de dienstverlening conform de overeenkomst ten volle te voldoen. Indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk wordt voortgezet, dan dient de cliënt slechts over het bewuste deel GMS te vergoeden; één en ander conform de Standaard Modules en Tarieven. Er geldt voor geen van beide contractpartijen een opzegtermijn terzake beëindiging van de overeenkomst bij afloop van de initiële periode of een verlenging daarvan. In redelijkheid en verhouding tot de duur van de initiële periode of de verlenging daarvan conform de termijnen als bedoeld in art. 2. lid 3 sub 2, zal GMS tijdig de cliënt aangeven indien er geen sprake meer zal zijn van automatische verlenging en zulks wordt tevens van de cliënt verlangd; één en ander tenzij er sprake van is dat de betaling voor de aansluitende verlengingsperiode en/of eventuele overige vorderingen van GMS en/of de Stichting en/of de VVGHH of gerelateerde entiteiten op de cliënt of daaraan gerelateerde natuurlijke of juridische personen niet of niet tijdig en/of onvolledig door GMS, resp. de bewuste entiteit ontvangen is, en/of dat de cliënt of daaraan gerelateerde natuurlijke of juridische personen anderszins in overtreding van de overeenkomst, de Algemene Bepalingen of de Huisregels is, en/of dat de cliënt inmiddels ontzet is uit zijn lidmaatschap van de VVGHH, in welke gevallen terstond beëindiging van de overeenkomst met onmiddellijke ingang plaats kan vinden.

 

4.15. GMS en/of de Stichting kan/kunnen in de volgende gevallen de overeenkomst met een cliënt met onmiddellijke ingang opschorten en/of beëindigen zonder opzegging tenzij de wet anders voorschrijft:

a. de vordering(en) van GMS en/of de Stichting en/of de VVGHH of gerelateerde entiteiten op de cliënt of daaraan gerelateerde natuurlijke of juridische personen niet of niet tijdig en/of onvolledig door GMS, resp. de bewuste entiteit ontvangen is;

b. de Algemene Bepalingen en/of de Huisregels door of vanwege de cliënt dermate overtreden worden dat naar oordeel van GMS en/of de Stichting voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet meer gevorderd kan worden.

c. de cliënt naar oordeel van GMS en/of de Stichting het Museum en/of zijn collecties en/of zijn goede reputatie schade berokkend en/of dreigt te berokkenen in welke zin of op welke wijze dan ook.

d. het gebruik van het Museum en/of het businesscenter door de cliënt bij voorbeeld, doch niet daartoe beperkt, naar oordeel van GMS en/of de Stichting niet in overeenstemming is met het normale gebruik, zoals GMS en/of de Stichting in redelijkheid en billijkheid van haar cliënten mag verwachten, dan wel naar oordeel van GMS en/of de Stichting indruist tegen de goede zeden en moraal, in overtreding is of kan gaan van wettelijke en/of overheidsregels en/of mores die in het normale zakelijke en maatschappelijke verkeer in Nederland gebruikelijk zijn, en/of als crimineel en/of extremistisch en/of terroristisch en/of frauduleus en/of aanstootgevend gekenschetst zouden kunnen worden, en/of riekt naar oplichting en/of op andere wijze de integriteit van GMS en/of de Stichting en/of het Koninkrijk, waaronder tevens mede gerekend zulks terzake De Nederlansche Bank, naar oordeel van GMS, resp. de Stichting mogelijk zou kunnen schaden.

e. de cliënt zijn beroep en/of onderneming in het GHH en/of de onderneming binnen de door hem in het GHH gevestigde juridische entiteit geheel of voor een belangrijk deel staakt, dan wel zijn statutaire doelstelling significant wijzigt en/of zijn onderneming inbrengt of overdoet aan een derde partij, resp. het eigendom daarvan economisch en/of juridisch overdraagt aan een derde partij.

f. de cliënt zijn verplichtingen terzake de overeenkomst niet nakomt, al dan niet na ingebrekestelling door GMS en/of de Stichting.

g. de cliënt zijn vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, aan hem een akkoord buiten faillissement wordt aangeboden, bij hem beslag wordt gelegd,  hij tot boedelafstand overgaat, hij een verzoek tot surséance van betaling indient, hij een schuldenakkoord aan crediteuren voorbereidt althans aanbiedt, hij in faillissement of liquidatie geraakt, ontbonden wordt of feitelijk ophoudt of nagenoeg ophoudt te bestaan, dan wel in het geval een natuurlijke persoon hij/zij overlijdt.

h. de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst en/of gedurende de looptijd van de overeenkomst foutieve en/of frauduleuze gegevens heeft verstrekt terzake de werkelijke identiteit van de finale eigena(a)r(en) van de (rechts)personen, voor welke hij domicilie heeft verkregen in het GHH, dan wel namens wie hij in het GHH zijn bedrijf of activiteiten uitoefent.

 

4.16. Indien GMS en/of de Stichting conform het voorgaande lid de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzegt, dient de cliënt desalniettemin aan de navoldende verplichtingen te voldoen, tenzij sprake is van grove schuld aan de zijde van GMS, resp. de Stichting:

a. betaling van eventueel gebruikte aanvullende dienstverlening door GMS en/of de Stichting en/of door deze voor de cliënt direct of indirect ingeschakelde derden;

b. betaling van de lopende periode indien sprake is van een long-stay-, domicilie, virtual office-, abonnement-, galerie- en museumshopovereenkomsten; reeds vooruit betaalde bedragen zulks terzake zullen door de cliënt niet op enigerlei wijze worden teruggevorderd en/of met andere schulden worden verrekend.

De cliënt vrijwaart GMS en de Stichting voor eventuele kosten en schades, als ook eventuele aanspraken van derden als gevolg van de bewuste opzegging.

 

4.17. Mocht GMS en/of de Stichting om welke reden dan ook niet meer in staat zijn geheel of gedeeltelijk de in de Standaard Modules en Tarieven opgenomen dienstverlening naar behoren in het GHH te kunnen uitvoeren conform de al dan niet lopende overeenkomst, dan eindigt de overeenkomst zonder dat daarvoor opzegging is vereist. In dat geval is de cliënt verplicht GMS, resp. de Stichting de in de overeenkomst afgesproken vergoeding te verstrekken tot het moment dat de bewuste dienstverlening of het gedeelte daarvan door GMS en/of de Stichting is gestaakt resp. de overeenkomst is beëindigd.

 

4.18. GMS en/of de Stichting en/of de VVGH en/of de eigenaar van het GHH is niet aansprakelijk voor iedere vorm van bedrijfsschade voortvloeiende uit het niet doorgaan van evenementen, bijeenkomsten, vergaderingen of enige andere activiteit, noch voor hetgeen in het voorgaande lid bedoelde niet realiseren van een activiteit zoals gebruik van één of meer flexwerkplekken, kantoor-, vergader of presentatie- ruimte, gebruik van het Museum voor recepties, lunches, diners en dergelijke. In het geval zich een situatie als hier en in het voorgaande lid bedoeld zich voordoet, dient de cliënt zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om verdere schade te voorkomen, zoals bij voorbeeld maar niet daartoe beperkt bij brand, wateroverlast, amok of insluip in het GHH. GMS, resp. de Stichting, resp. de VVGHH, resp. de eigenaar van het GHH is in geen geval aansprakelijk voor gederfde inkomsten, verlies van verwachte kostenbesparingen, verlies of beschadiging van databestanden, soft- en hardware, claims van derden, of welke vorm van gevolgschade dan ook. De cliënt wordt sterk aangeraden voor dergelijk risico op verlies en schade zich afdoende te verzekeren.

 

4.19. Bij de beëindiging van de overeenkomst, dient de cliënt zijn eigendommen uit het GHH te hebben meegenomen. De hem in gebruik gestelde ruimtes in het GHH dient de cliënt bezemschoon en in de oorspronkelijke staat achter te laten, behoudens gebruikelijke vuil vallende onder de reguliere schoonmaak door GMS en slijtage door normaal gebruik.

 

4.20. Indien nadat de overeenkomst beëindigd is de cliënt op welk wijze dan ook al dan niet bevoegd gebruik blijft maken van (de dienstverlening van GMS en/of de Stichting in) het GHH blijft de cliënt al dan niet bij wijze van schadevergoeding gehouden tot het voldoen van de dan geldende en al dan niet verhoogde tarieven conform de Standaard Modules and Tarieven, waarbij steeds deze tarieven zonder enige korting worden berekend, onverminderd de verplichting daarnevens door cliënt verschuldigde eventuele boetes conform de dan geldende Algemene Bepalingen en Huisregels, als ook vergoeding van alle door GMS en/of de Stichting en/of de VVGHH door het optreden van de cliënt te wijten ontstane schades, kosten en omzetdervingen aan GMS, resp. de Stichting, resp. de VVGHH volledig te voldoen.

 

4.21. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de cliënt de aan hem gerelateerde en/of voorheen gerelateerde ondernemingen, organisaties, (rechts)personen en/of juridische entiteiten die geregistreerd mochten zijn op het adres GHH in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en/of andere soortgelijke registers (zoals maar niet daartoe beperkt het bevolkingsregister) in binnen- en/of buitenland zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen 4 weken na beëindiging, uit te schrijven c.q. te wijzigen naar een ander adres buiten het GHH. Indien zulks niet geschiedt wordt de cliënt een boete verschuldigd van € 1.000 per inschrijving per week dat de bewuste inschrijving alsdan nog voortduurt. De cliënt dient tevens zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen genoemde termijn van vier weken de adresgegevens op zijn briefpapier, websites, visitekaartjes, folders en overig materiaal, resp. zulks van aan hem gerelateerde en/of voorheen gerelateerde ondernemingen, organisaties, (rechts)personen en/of juridische entiteiten, te wijzigen, bij gebreke waarvan de cliënt een zelfde boete als voorgenoemd per afzonderlijk geval per week dat die wijziging niet blijkt te zijn doorgevoerd verschuldigd wordt. Mits er geen uitstaande vorderingen van GMS, resp. de Stichting op de cliënt zijn, wordt binnenkomende post (niet zijnde pakketten, koeriersstukken en aangetekende stukken) nog tot 4 weken na beëindiging van de overeenkomst kosteloos aan de cliënt doorgestuurd. De cliënt kan een aanvullende overeenkomst met GMS aangaan terzake pakketten, koeriersstukken en aangetekende stukken, alsook telefoonberichten, faxen en het na afloop van de genoemde 4 weken door te sturen post. Indien GMS en/of de Stichting of aan ieder van hen gerelateerde partijen nog uitstaande vorderingen heeft op de cliënt, kan GMS het doorsturen van post en andere alsnog binnenkomende zaken opschorten en/of staken en de binnengekomen post en andere zaken retour afzender sturen, te gelde maken of vernietigen. De cliënt heeft geen aanspraak op vergoeding van schade van GMS en/of de Stichting, welke dan ook de post behandelt.

 

 

5. Zekerstelling

 

5.1.1.  Terzake reserveringen, aanvullende dienstverlening en zaken die op basis van nacalculatie worden geleverd, dient de cliënt een zekerstelling bij GMS resp. de Stichting te deponeren of te laten deponeren in de vorm van een waarborgsom. aanbetaling of anderszins, zoals bij voorbeeld een bankgarantie of een getekende blanco creditcard overboekingopdracht. Deze zekerstelling bedraagt tenminste de reserveringswaarde na aftrek van eventueel reeds verrichte aan- en/of tussentijdse betalingen. De zekerstelling wordt in overleg tussen partijen bepaald en moet in redelijke verhouding staan tot de verwachte omzet. Over ontvangen waarborgsommen en aanbetalingen wordt geen rente verschuldigd. De zekerstelling mag niet eigenhandig door de cliënt met openstaande rekeningen verrekend worden.

 

5.1.2. De zekerstelling dient tenminste volledig te zijn voldaan uiterlijk drie werkdagen voorafgaande ingang van de dienstverlening voortvloeiende uit de overeenkomst. Indien zulks niet het geval is, kan GMS en/of de Stichting haar dienstverlening opschorten onder voorbehoud van alle rechten en met name, maar daar niet toe beperkt, het van de cliënt verschuldigd blijven van de reserveringswaarde van de vorenbedoelde door de cliënt gereserveerde dienstverlening door GMS en/of de Stichting.

 

5.1.3. GMS en de Stichting mogen zich verhalen op de vorenbedoelde zekerstelling door de cliënt zowel terzake de overeenkomst waarvoor de zekerstelling is gedeponeerd, als terzake al datgene wat de cliënt en aan hem gerelateerde derden uit welke hoofde ook aan GMS en/of de Stichting, aan hen gerelateerde of voorheen gerelateerde derden en door GMS en/of de Stichting voor deze of andere overeenkomsten ten behoeve van de cliënt ingeschakelde derden verschuldigd is.

 

5.1.4. Na afloop van de dienstverlening en volledige kwijting van het door de cliënt verschuldigde al dan niet met gedeeltelijke vordering op de zekerstelling, dient het eventuele restant van de zekerstelling binnen 12 weken na afloop van de overeenkomst te worden vrijgegeven, dan wel te worden terugbetaald aan de cliënt.

 

5.2.1. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, dient de cliënt aan  GMS en/of de Stichting een aanbetaling te verrichten ter bevestiging van zijn reservering. In dat geval komen de sommen van de vereiste aanbetaling overeen met de sommen bedoeld in art. 4 lid 3 e.v. inzake verschuldigd bij annulering van de overeenkomst.

 

5.2.2. De tijdstippen van uiterste ontvangst van de aanbetaling komen overeen met de termijnen als bedoeld in het voorgenoemde artikel.

 

5.2.3. Indien de bewuste dienstverlening door GMS en/of de Stichting geheel of gedeeltelijk geen doorgang vindt, verblijft de aanbetaling bij resp. de Stichting, tenzij het geen doorgang heeft gevonden wegens grove schuld van GMS en/of de Stichting in welk geval de aanbetaling naar rato van de reserveringswaarde van het bewuste gedeelte dat geen doorgang heeft kunnen vinden wegens deze grove schuld binnen 10 werkdagen wordt geretourneerd aan de cliënt.

 

5.3. Bij long-stay-, domicilie, virtual office-, abonnement-, galerie- en museumshopovereenkomsten is vooruitbetaling van initiële periode en eveneens per verlengingsperiode, naast de zekerstelling van de reserveringswaarde van de te verwachten additionele dienstverlening gedurende de bewuste periode, verplicht.

 

5.4. Door of namens de cliënt verstrekte zekerstelling wordt beschouwd als aanbetaling in zoverre aanbetaling verschuldigd wordt.

 

5.5. Betaling van aanvullende dienstverlening wordt bij voorkeur terstond met behulp van PIN of creditcard afgerekend. In het geval de cliënt in het buitenland is gevestigd, is terstond afrekening van aanvullende dienstenverlening verplicht, tenzij de zekerstelling afdoende is. Met een bankcheque of een bankgarantie door een buitenlandse bank wordt geen genoegen genomen.

 

5.6.1. Indien sprake is van een long-stay-, domicilie, virtual office-, abonnement-, galerie- en/of museumshopovereenkomst. dan wel indien sprake is van een onderbreking van tenminste één dag tussen opeenvolgende dienstverlening, is de cliënt verplicht tot tussentijdse betaling van de volledige inmiddels sedert het eerder gefactureerde opgelopen verschuldigde vergoeding voor de bewuste reeds uitgevoerde dienstverlening, alsmede eventuele verschotten en de verschuldigde omzetbelasting.

 

5.6.2. Bij reserveringen dient de cliënt stipt de aanbetalingen conform de Algemene Bepalingen te voldoen. Indien deze niet tijdig ontvangen en/of onvolledig ontvangen zijn, kan GMS, resp. de Stichting de bewuste reservering laten vervallen, zonder dat de cliënt op welke wijze dan ook aanspraak op vergoeding van schade heeft.

 

5.6.3. Bij long-stay-, domicilie, virtual office-, abonnement-, galerie- en/of museumshopovereenkomsten dient de cliënt een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel of een vergelijkbaar document indien de cliënt in het buitenland is gevestigd, te overleggen, alsmede een kopie van een recent paspoort en, indien van toepassing, zijn BTW-nummer kenbaar te maken.

 

5.7.1. Bij verlenging van long-stay-, domicilie, virtual office-, abonnement-, galerie- en/of museumshopovereenkomsten dienen vooruitbetalingen uiterlijk door de cliënt te zijn bijgeschreven op de op de bewuste factuur vermelde bankrekening uiterlijk drie werkdagen vooraf de ingang van de desbetreffende verlengingsperiode.

 

5.7.2. Bij overschrijding van de in het lid 6 sub 2 bedoelde betalingstermijn met een tijdsperiode van tenminste de conform artikel 3 lid 2. sub 2 redelijk geachte periode waarna reserveringen komen te vervallen, wordt betaling in ieder geval geacht niet tijdig door de cliënt te zijn verricht.

 

5.7.3. Indien betaling conform dit artikel niet tijdig is ontvangen, kan GMS resp. de Stichting zonder nadere waarschuwing of aankondiging (verdere) dienstverlening aan de cliënt opschorten en/of staken, waaronder mede te begrijpen directe afsluiting en ontzegging van de accommodatieruimte(s) waarvan de cliënt in het kader van de gesloten overeenkomst gebruikmaakt of waarover de cliënt de beschikking heeft, respectievelijk reservering(en) voor de cliënt laten vervallen en/of schrappen tot dat de bewuste betaling alsnog volledig en onverkort is ontvangen met behoud van alle rechten en met name, maar daar niet toe beperkt, het van de cliënt verschuldigd blijven van de reserveringswaarde van de voorbedoelde door de cliënt gereserveerde dienstverlening door GMS en/of de Stichting.

 

5.8. Indien een omzetgarantie is afgegeven door de cliënt, is de cliënt gehouden terzake de bewuste overeenkomst tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag binnen de redelijke termijn na factuurdatum te voldoen aan GMS, resp. de Stichting of beide naar gelang in de overeenkomst bepaald.

 

5.9. Indien de zekerstelling wordt verbruikt gedurende de periode van dienstverlening, dient de cliënt tijdig te zorgen voor aanvullende zekerstelling, dan wel door betaling van de uitstaande vorderingen terzake waarvan de zekerstelling is verbruikt. Bij onvoldoende zekerstelling is GMS, resp. de Stichting gerechtigd haar dienstverlening terstond op te schorten tot het moment dat voldoende zekerstelling is hersteld. GMS, resp. de Stichting brengt de cliënt tijdig op de hoogte indien zulks dreigt, zodat de cliënt tijdig maatregelen kan treffen door betaling of aanvullende zekerstelling.

 

5.10. Alle door de cliënt in het GHH geplaatste goederen strekken tevens tot zekerheid inzake alle verplichtingen welke dan ook – dus ook voorzover niet voortvloeiende uit de overeenkomst waarin deze algemene bepalingen van toepassing zijn verklaard, zo ook bij voorbeeld, doch niet daartoe beperkt, vorderingen terzake van vergoeding van geleden en/of te lijden schade – van de cliënt en aan haar gerelateerde personen, bedrijven en juridische entiteiten jegens GMS, de Stichting, de VVGHH en door deze(n) ingeschakelde derde leveranciers. GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH kan in voorkomende gevallen de bewuste goederen of een gedeelte daarvan onder zich en terughouden, ook voorzover het kader van het bepaalde in de artt. 3:290 e.v. BW en/of art. 6:609 lid 3 BW te buiten gaande, en indien betaling door de cliënt binnen redelijke termijn is uitgebleven, te gelde maken tot verhaal van al hetgeen GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH van de cliënt te vorderen heeft, zulks te begrijpen in de ruimste zin des woords, op een naar oordeel van GMS meest gunstige methode, welke dan ook. De cliënt heeft op geen enkele wijze aanspraak op vergoeding van schade terzake deze handelswijze, ook niet in het geval zulke actie achteraf onterecht blijkt te zijn geweest.

De cliënt verleent ten behoeve van GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH bij het aangaan van de overeenkomst reeds voor alsdan pandrecht op de goederen als hiervóór bedoeld, welk pandrecht GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH nu reeds voor alsdan aanvaardt, althans in elk geval feitelijk aanvaardt zodra en op het moment dat bedoelde goederen in de macht van GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH komen te verkeren, bij voorbeeld, doch niet daartoe beperkt, in geval van afsluiting en/of ontzegging als bedoeld in art. 5 lid 7 sub 3 hiervóór van de ruimte(s) waarvan de cliënt in het kader van de overeenkomst gebruik maakt, althans had, en/of aan hem ter beschikking zijn, althans waren, gesteld, waarmee alsdan direct sprake zal zijn van een vuistpand met betrekking tot genoemde goederen, alles ter meerdere zekerheid der voldoening van de “verplichtingen” als de twee regel in deze bepaling vermeld.

Naast dit – verruimde – retentierecht en verlening van pandrecht volgens het hier vóórgaande, is de cliënt bovendien steeds gehouden op eerste verzoek en ten behoeve van GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH onverwijld mede te werken aan vestiging op hiervóór bedoelde en/of andere goederen, onder meer, doch geenszins daartoe beperkt, voorzover in weerwil van het zojuist hiervóór geformuleerde (nog) geen pandrecht mocht zijn ontstaan, bij voorbeeld maar geenszins daartoe beperkt omdat de goederen zich (nog) niet in de macht van GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH zijn komen te bevinden en/of omdat nadere formaliteiten ter vestiging van pandrecht vereist mochten zijn, van bezitloos dan wel vuistpandrecht, al naar gelang hetgeen verlangd wordt door GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH.

Ook in geval GMS, resp. de Stchting, resp. VVGHH haar recht van pandhouder wenst uit te oefenen is zij, gelijk zij krachtens het voorgaande ook als retentor is, gerechtigd de verpande goederen te verkopen op de wijze die haar goeddunkt, dus ook anders dan ingevolge het bepaalde in art. 3:250 e.v. BW.

Al het voorgaande geldt onverminderd – en vormt daar geen beperking op – het in art. 7 lid 8 hierna bepaalde, in bijzonder voorzover en daar waar art. 7 lid 8 een aanvulling ten opzichte van het hiervóór bepaalde van art. 5 lid 10 mocht inhouden.

 

 

6. Aansprakelijkheid

 

6.1.1. De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover en voor zoveel, na aftrek van door GMS en/of de Stichting terzake gemaakte kosten, een verzekeringsmaatschappij enig bedrag mocht uitkeren in verband met het bewuste risico dat zich heeft gerealiseerd, doch in dat geval is de aansprakelijkheid van GMS en/of de Stichting beperkt tot het bedrag dat alsdan mocht worden uitgekeerd voor zover strekkende ter vergoeding van door cliënt aantoonbaar geleden schade waarvoor GMS en/of de Stichting aansprakelijk mocht zijn binnen de reikwijdte van deze bepaling. Dit geldt eveneens met de beperkingen als in het voorgaande omschreven, indien van een derde vergoeding terzake de geleden schade wordt ontvangen.

 

6.1.2. Terzake uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt steeds mits en in zoverre niet sprake is van schade of verlies ontstaan door opzet of grove schuld van GMS en/of de Stichting. In het geval dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat, geldt deze minder vergaande beperking.

 

6.1.3. In relatie tot schadeclaims naar aanleiding van een ‘short stay’-overeenkomst zijn GMS en/of de Stichting in geen enkel geval gehouden een hoger bedrag als schadeclaim aan de bewuste cliënt te betalen dan de reserveringswaarde van deze overeenkomst na aftrek van hetgeen GMS, resp. de Stichting terzake de uitvoering van de opdracht, dan wel aan commissies als bedoeld in artikel 2 lid 4, aan derden dient te voldoen en vermeerderd met hetgeen door de verzekeringsmaatschappij terzake de bewuste schade aan GMS en/of de Stichting mocht zijn uitbetaald.

 

6.2. Onverminderd het bepaalde in art. 3 lid 3 inzake het in bewaring nemen van goederen, is GMS en/of de Stichting niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen die in het GHH zijn meegebracht door een gast of andere bezoeker. De cliënt vrijwaart GMS en de Stichting tegen aanspraken van zijn gasten terzake.

 

6.3. Onverminderd het bepaalde in lid 6 van dit artikel, is GMS en/of de Stichting nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de cliënt, zijn gasten en/of derden geleden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder, maar niet beperkt tot, voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van drank en spijzen die in het GHH geserveerd werden en voor schade ontstaan door het uitvallen van, ontregelt geraken van of anderszins weigeren van functioneren van mechanische, elektronische en/of digitale apparatuur (waaronder gerekend, maar niet daartoe beperkt, Lips-sloten, verlichting, verwarming, airconditioning, beamers, belsystemen, telefoon, internet en computers).

 

6.4. GMS en/of de Stichting is nimmer aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt met voertuigen van gasten. Gebruik van de parkeergarages van het GHH geschiedt immer voor eigen risico van de bewuste gast. De cliënt vrijwaart GMS en de Stichting tegen aanspraken van zijn gasten terzake.

 

6.5. GMS en/of de Stichting is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid aan, in of op enig roerende of onroerende zaak in of rondom het GHH.

 

6.6. Bij schade of verlies van door de gast aan GMS of de Stichting tegen een vergoeding in bewaring gegeven goederen, is GMS resp. de Stichting verplicht deze schade aan de gast te vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat GMS resp. de Stichting terzake van zijn desbetreffende verzekering vergoed krijgt. Indien geen vergoeding voor bewaargeving is ontvangen, is GMS en/of het Museum nimmer aansprakelijk voor dergelijke schade.

 

6.7. De cliënt vrijwaart GMS en de Stichting volledig terzake iedere aanspraak, hoe dan ook genaamd, welke zijn gast(en) en/of enige derde jegens GMS en/of de Stichting mocht geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door GMS en/of de Stichting krachtens enige overeenkomst met de cliënt te verzorgen of reeds verzorgde dienstverlening van welke aard dan ook, dan wel in relatie daarmee terzake de accommodatie van het GHH. Deze vrijwaring door de gewezen cliënt blijft geldig ook indien de bewuste overeenkomst geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.

 

6.8. De cliënt en zijn gast(en), alsmede iedere bezoeker die zij in het GHH toegang (laten) verschaffen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor GMS en/of de Stichting en/of de overige gebruikers en bezoekers van het GHH en/of enige andere derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van enige toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overtreding van deze Algemene Bepalingen, de Huisregels en/of aanvullende instructie verstrekt door al dan niet vrijwillige medewerkers van en/of betrokkenen bij GMS en/of de Stichting, begaan door de cliënt en zijn gast(en), alsmede iedere bezoeker die zij in het GHH toegang (laten) verschaffen, alsmede voor alle schade veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staat.

 

6.9. GMS en/of de Stichting verschaft haar dienstverlening aan de cliënt in de geheel of gedeeltelijk gemeubileerde accommodatie van het GHH. De Stichting houdt een volledige database bij waarin alle museale objecten, welke al dan niet in eigendom dan wel in bruikleen van de Stichting tentoon zijn gesteld in het GHH. GMS houdt van het overige meubilair (waaronder tevens gerekend onder meer installaties en aansluitpunten daarvan) gedetailleerde inventarislijsten bij. Indien tijdens of na afloop van een bezoek door of vanwege de cliënt een museaal object of ander meubilair uit de bewuste accommodatieruimte(s) ontbreekt of beschadigd is geraakt, dan is de cliënt ten volle hiervoor aansprakelijk.

 

6.10. De voorbedoelde accommodatie in het GHH, waaronder in dit artikel mede wordt verstaan de meubilering en tentoonstellingen wordt door GMS en/of de Stichting wordt ‘as is’ aan de cliënt aangeboden. De cliënt kan nimmer aanspraak maken op tariefsverlaging of korting op grond van tussentijdse wijzigingen van tentoonstelling en/of van tentoongestelde objecten en/of van meubilair en/of andere onderdelen van de inboedel van het GHH, dan wel van enig ander aspect terzake de uitstraling en staat van onderhoud van de accommodatie van of in het GHH en/of de daarin aangebrachte apparatuur.

 

6.11. De cliënt vrijwaart GMS en de Stichting en VVGHH, alsook de eigenaar van het GHH voor aanspraken, schade, derving, claims en (on)kosten als gevolg van of door:

– dood en/of verwonding en/of schades in het GHH;

– gasten en bezoekers die door de cliënt tot het GHH zijn toegelaten;

– boetes die GMS, de Stichting, de VVGHH en/of de eigenaar van het GHH wordt/en opgelegd ten gevolge van gedragingen en/of nalatigheid van de cliënt en/of zijn gasten en/of bezoekers die door de cliënt tot het GHH zijn toegelaten;

– schade toegebracht aan personen en/of eigendommen van de cliënt en/of zijn gasten en/of bezoekers die door de cliënt tot het GHH zijn toegelaten;

– het feit dat de cliënt zich niet houdt aan de Algemene Bepalingen en/of de Huisregels en/of de instructies van de Toezichthouder(s).

Bovenstaande geldt in zoverre het niet het gevolg is van een grove fout van de zijde van GMS, resp. de Stichting, resp. de eigenaar van het GHH. Deze aansprakelijkheid is gemaximeerd tot hetgeen GMS, resp de Stichting, resp. de eigenaar van het GHH terzake van de verzekering vergoed krijgt en zo zulks niet het geval is tot de helft van de netto opbrengst van hetgeen direct of indirect GMS, resp de Stichting, resp. de eigenaar van het GHH voor de bewuste dienstverlening van de cliënt gedurende de periode waarin het heeft plaatsgehad als basisvergoeding heeft ontvangen na aftrek van hetgeen aan derde leveranciers wordt terzake (delen van) deze dienstverlening wordt gegeven.

 

6.12. GMS en de Stichting zijn niet aansprakelijk voor ongemak welke de cliënt en/of zijn gasten ondervinden door welke vorm van hinder dan ook ten gevolge van de aanwezigheid van andere bezoekers in het GHH. De cliënt is zich bewust van het feit, dat het GHH als museum voor het publiek toegankelijk is tijdens de publieke openingstijden en voor passantengroepen ook daarbuiten, alsook dat het GHH wordt gebruikt voor diverse cliënten, alsook door het museum ter voorbereiding van tentoonstellingen en evenementen en door de eigenaar van het GHH.

 

6.13. Terzake de in de Standaard Modules en Tarieven opgenomen dienstverlening en additionele dienstverlening, zoals onder meer maar niet daartoe beperkt secretariële dienstverlening, tolken, vertaalbureaus, koerierdiensten, personenvervoer, catering, gidsen, musici, enz., zijn GMS en de Stichting afhankelijk van directe en/of indirecte  levering door derden. De cliënt vrijwaart GMS en de Stichting tegen claims vanwege de cliënt, zijn gasten, de aan hem gerelateerde rechtspersonen en diens gasten terzake het niet, niet tijdig of onvolledig leveren van dienstverlening of producten door derden die door GMS resp. de Stichting hiertoe ten behoeven van de cliënt (al dan niet tezamen met andere cliënten) zijn ingeschakeld. Hieronder zijn mede begrepen de storingen die kunnen optreden bij elektra- en watervoorziening, internet-, kabel- en telefonieverbinding en dergelijke.

 

6.14. GMS kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld door de cliënt terzake de handling van inkomende en/of uitgaande post, berichtgeving en koeriersstukken. GMS en de Stichting kunnen niet door de cliënt aansprakelijk worden gesteld voor uit naam van de cliënt aangenomen boodschappen, aangetekende stukken en pakketten.

 

6.15. De cliënt en zijn gasten zijn er zich terdege van bewust dat gebruik van het internet in het algemeen en van “wireless” (draadloze) verbindingen in het bijzonder risico’s met zich meebrengt terzake de vertrouwelijkheid van de digitaal opgeslagen en/of per e-mail of anderszins verzonden gegevens. De cliënt vrijwaart GMS en de Stichting tegen iedere mogelijke schadeclaim van de zijde van de cliënt, zijn gasten, de aan haar gerelateerde juridische en andere juridische entiteiten en natuurlijke en rechtspersonen en diens gasten terzake de eventuele gevolgen van het gebruik van de internet en “wireless” (draadloze) verbindingen, alsook iedere andere vorm van het in handen van derden geraken van digitale en andere informatie en tevens iedere vorm van het binnendringen en/of het beschadigen – al dan niet door gebruikmaking van virussen, SPAM, en “hack”-methoden – van software van de cliënt en zijn gasten en ook het zoekraken en of in handen van derden geraken van hardware en/of digitale en andere gegevensdragers.

 

 

7. Tarieven, afrekening en betaling

 

7.1. De cliënt is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd. Indien de overeenkomst meer dan 12 weken voorafgaande de bewuste dienstverlening is gesloten, dan is GMS resp. de Stichting gerechtigd om eventuele prijsverhogingen gebaseerd op prijs- en/of kostenstijgingen van door derden ten behoeve van de met de cliënt overeengekomen dienstverlening te leveren zaken en/of diensten, waaronder mede te begrijpen belastingen, retributies en andere heffingen van (semi) overheidswege.

 

7.2. Bij het verstrekken van zaken en diensten op basis van de Standaard Modules en Tarieven en/of andere standaard tarieven al dan niet van of op basis van derde leveranciers, worden deze tarieven van tevoren aan de cliënt kenbaar gemaakt. Tussentijdse verhoging van tarieven worden tijdig aan de cliënt kenbaar gemaakt, zodanig dat hij desgewenst van afname van de bewuste dienstverlening af kan zien.

 

7.3. Voor bijkomende dienstverlening en leveringen aanvullend op hetgeen in de overeenkomst is bepaald, kan GMS resp. de Stichting een extra vergoeding vorderen op basis van de Standaard Modules en Tarieven en/of andere standaard tarieven al dan niet van of op basis van derde leveranciers, dan wel door middel van doorberekening van verschotten terzake de bijkomende dienstverlening door derde leveranciers verhoogd met een vaste vergoeding en/of een commissiepercentage voor het organiseren van de bewuste bijkomende dienstverlening.

 

7.4. Over verschotten en aanvullende dienstverlening buiten de reguliere dienstverlening conform de Standaard Modules en Tarieven wordt immer een vergoeding voor administratiekosten in rekening gebracht ten bedrage van 5% met een minimum van € 15,= per separate factuur. Bij contante betaling geldt geen minimum bedrag. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht over de basistarieven en zonder administratiekosten geoffreerde prijzen in de initiële offerte (tenzij expliciet anders aangegeven), noch over museumentree.

 

7.5.1. Bij catering wordt kurken- en keukengeld aan de cliënt in rekening gebracht ten bedrage van 10% over de genoten “food & beverages” vanwege catering, dan wel over de winkelprijs van door de cliënt of zijn gast(en) zelf binnen gebrachte drank en spijzen. Indien catering door GMS en/of de Stichting georganiseerd wordt, dan is de geoffreerde prijs inclusief kurken- en keukengeld.

 

7.5.2. Bij professionele foto- en/of filmsessies worden hogere tarieven in rekening gebracht dan terzake reguliere short-stay en andere overeenkomsten. Deze tarieven zijn op aanvraag beschikbaar en zijn afhankelijk van de druk welke op het GHH en speciaal op de museale aankleding wordt uitgeoefend. Blijkt deze druk gedurende de sessie hoger dan door GMS en/of de Stichting verwacht, dan is GMS en de Stichting ieder gerechtigd om de sessie verder af te gelasten, dan wel nadere eisen te stellen, waaronder maar niet beperkt tot een hoger prijstarief.

 

7.5.3. Voor aanvullende dienstverlening boven hetgeen in de initiële overeenkomst was afgesproken met de cliënt, worden de door GMS en/of de Stichting vastgestelde standaard tarieven in rekening gebracht zoals weergegeven in de Standaard Modules en Tarieven, dan wel in de offerte, waarbij in geval van afwijkingen de tarieven in de offerte prevaleren tenzij inmiddels de tarieven verhoogd zijn conform deze Algemene Bepalingen in welk geval de nieuwe tarieven in de geüpdate Standaard Modules.en Tarieven van kracht zijn.

 

7.5.4. Indien GMS en/of de Stichting van oordeel is/zijn, dat de door of vanwege de cliënt verzochte – al dan niet aanvullende – dienstverlening overmatig is dan wel buiten de reguliere dienstverlening ligt, dan kan GMS, resp. de Stichting de direct toerekenbare (extra) kosten verhoogd met 10% organisatievergoeding aan de cliënt hiervoor in rekening brengen. De cliënt wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

 

7.6. Facturen en nota’s, daaronder begrepen facturen terzake no-show, zijn door de cliënt verschuldigd op het moment waarop zij aan de cliënt worden gepresenteerd. Indien de factuur aan de cliënt wordt toegezonden, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum en kan een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht, welke vervalt indien de cliënt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum voldoet.

 

7.7. Betaling geschiedt uitsluitend per bankoverschrijving en/of contant in EUR. Bij betaling door middel creditcards kan GMS en/of de Stichting de vergoeding van die het creditcardbedrijf in mindering brengt aan de afrekening toevoegen. Indien met de cliënt een andere betalingsmethode is overeengekomen, kan GMS en/of het Museum daaraan nadere voorwaarden verbinden, alsook een redelijk bedrag voor risico en inningkosten bij de cliënt in rekening brengen. Bij acceptatie van andere munteenheden dan EUR kan GMS en/of de Stichting ter dekking van administratie-, bankkosten en risico terzake wisselkoersen een vergoeding rekenen tot maximaal 10% van het bewuste bedrag. GMS en/of de Stichting kan een maximum stellen terzake acceptatie van contante betaling. Dit maximum is gerelateerd aan het in de wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) bedoelde bedrag ad € 15.000.

 

7.8. De cliënt, zijn gast(en), de aan hen gerelateerde of voorheen gerelateerde juridische entiteiten en natuurlijke en rechtspersonen en diens gasten zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden aan GMS en/of de Stichting en/of de VVGHH uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Zolang de cliënt en/of zijn gast(en) en/of de aan hen gerelateerde of voorheen gerelateerde juridische entiteiten en natuurlijke en rechtspersonen en/of diens gast(en) niet geheel aan al zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld heeft voldaan, is GMS resp. de Stichting, resp. VVGHH gerechtigd alle door de cliënt in het GHH geplaatste goederen als bedoeld in art. 5 lid 10 hiervóór of een gedeelte daarvan onder zich en terug te houden, ook voorzover het kader van het bepaalde in de artt. 3:290 e.v. BW en/of art. 6:609 lid 3 BW te buiten gaande, tot dat de cliënt en/of zijn gast(en) en/of de aan hen gerelateerde of voorheen gerelateerde juridische entiteiten en natuurlijke en rechtspersonen en/of diens gasten alsnog ten genoegen van GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH aan al zijn betalingsverplichtingen alsmede mogelijke overige verplichtingen als bedoeld in art. 5 lid 10 hiervóór zal hebben voldaan en indien betaling door de cliënt binnen redelijke termijn is uitgebleven, deze goederen te gelde maken tot verhaal van al hetgeen GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH van de cliënt te vorderen heeft, zulks te begrijpen in de ruimste zin des woords, op een naar oordeel van GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH meest gunstige methode, welke dan ook. De cliënt heeft op geen enkele wijze aanspraak op vergoeding van schade terzake deze handelswijze, ook niet in het geval zulke actie achteraf onterecht blijkt te zijn geweest.

De cliënt verleent ten behoeve van GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH bij het aangaan van de overeenkomst reeds voor alsdan pandrecht op de goederen als hiervóór bedoeld, welk pandrecht GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH nu reeds voor alsdan aanvaardt, althans in elk geval feitelijk aanvaardt zodra en op het moment dat bedoelde goederen in de macht van GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH komen te verkeren, bij voorbeeld, doch niet daartoe beperkt, in geval van afsluiting en/of ontzegging als bedoeld in art. 5 lid 7 sub 3 hiervóór van de ruimte(s) waarvan de cliënt in het kader van de overeenkomst gebruik maakt, althans had, en/of aan hem ter beschikking zijn, althans waren, gesteld, waarmee alsdan direct sprake zal zijn van een vuistpand met betrekking tot genoemde goederen, alles ter meerdere zekerheid der voldoening van de “verplichtingen” als de twee regel in deze bepaling vermeld.

Naast dit – verruimde – retentierecht en verlening van pandrecht volgens het hier vóórgaande, is de cliënt bovendien steeds gehouden op eerste verzoek en ten behoeve van GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH onverwijld mede te werken aan vestiging op hiervóór bedoelde en/of andere goederen, onder meer, doch geenszins daartoe beperkt, voorzover in weerwil van het zojuist hiervóór geformuleerde (nog) geen pandrecht mocht zijn ontstaan, bij voorbeeld maar geenszins daartoe beperkt omdat de goederen zich (nog) niet in de macht van GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH zijn komen te bevinden en/of omdat nadere formaliteiten ter vestiging van pandrecht vereist mochten zijn, van bezitloos dan wel vuistpandrecht, al naar gelang hetgeen verlangd wordt door GMS, resp. de Stichting, resp. VVGHH.

Ook in geval GMS, resp. de Stchting, resp. VVGHH haar recht van pandhouder wenst uit te oefenen is zij, gelijk zij krachtens het voorgaande ook als retentor is, gerechtigd de verpande goederen te verkopen op de wijze die haar goeddunkt, dus ook anders dan ingevolge het bepaalde in art. 3:250 e.v. BW.

Al het voorgaande geldt onverminderd – en vormt daar geen beperking op – het in art. 5 lid 10 hiervóór bepaalde, in bijzonder voorzover en daar waar art. 5 lid 10 een aanvulling ten opzichte van het hiervóór bepaalde van art. 7 lid 8 mocht inhouden.

 

7.9. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de cliënt in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist.

 

7.10. Bij achterstallige en/of wanbetaling wordt door de cliënt en/of de gast aan GMS resp. de Stichting resp. VVGHH rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente ex art. 6:119a BW over het verschuldigde bedrag vanaf factuurdatum, alsmede de eventuele buitengerechtelijke incassokosten, zulks onverminderd eventuele gerechtelijke kosten, met een minimum van tenminste € 50,= per geval en tenminste 15% over het uitstaande bedrag, ongeacht de hoogte van het uitstaande bedrag, te vermeerderen met eventuele omzetbelasting, zo de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vermeerderen met de omzetbelasting de hiervóór bedoelde bedragen op basis van 15% niet mochten overstijgen, in welk geval die werkelijke kosten verschuldigd zijn.

 

7.11. Indien GMS en/of de Stichting goederen als bedoeld onder lid 8 van dit artikel onder zich heeft en de bewuste cliënt en/of zijn gast(en) gedurende drie maanden na factuur datum in gebreke is/zijn gebleven, is GMS en/of de Stichting gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de bewuste cliënt en zijn gast(en) en deze kunnen op de voorbedoelde verkoopopbrengst worden verhaald. Hetgeen resteert na het voorbedoelde verhaal van uitstaande schulden en verkoopkosten wordt aan de cliënt uitgekeerd.

 

7.12. Iedere betaling zal, ongeacht enige door de cliënt bij de betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de cliënt aan GMS, resp. de Stichting in de navolgende volgorde:

1. kosten van executie

2. gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten

3. gecumuleerde rente

4. vergoeding van schade en verlies

5. bewuste hoofdsom

 

7.13. Betaling door de cliënt van het totaal dat hij verschuldigd is aan GMS èn de Stichting aan GMS, resp. de Stichting verlost de cliënt van verschuldigdheid aan de andere partij.

 

7.14. Alle niet bij vooruitbetaling verschuldigde vergoedingen dienen zo mogelijk terstond te worden voldaan door middel van contante betaling, PIN of creditcard betaling. Indien bankoverschrijving wordt overeengekomen, dient deze binnen 3 werkdagen na de dag waarop deze verschuldigd wordt op de door GMS resp. de Stichting aangegeven bankrekening in EUR te zijn ontvangen. Eventuele bankkosten en kosten van spoedoverboeking zijn volledig voor rekening van de cliënt.

 

7.15. De tarieven van GMS en de Stichting, zoals – onder meer, maar niet alleen – weer gegeven in de Standaard Modules en Tarieven, zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op interne en externe kosten GMS, resp. de Stichting, en van ieder van hen de respectievelijke toeleveranciers. Indien de kostenontwikkeling daar aanleiding toe geeft kan GMS, resp. de Stichting haar tarieven daarop aanpassen. Aanpassing van bepaalde basistarieven kan – onder meer, maar niet alleen – doorwerken in daaraan gerelateerde tarieven volgens de in de Standaard Modules en Tarieven weergegeven opbouw van diverse tarieven. Tariefswijzigingen worden zo spoedig mogelijk aan de cliënt doorgegeven en worden steeds bij de eerstvolgende verlenging van zijn overeenkomst van toepassing zoals in dit lid beschreven. Bij long-stay, domicilie-, virtual office-, abonnement-, galerie- en/of museumshopovereenkomsten worden de nieuwe tarieven bij de eerstvolgende verlenging van toepassing, dan wel per de eerst volgende 1 januari afhankelijk hetgeen zich het eerste voordoet. Bij short-stay overeenkomsten en alle overige overeenkomsten en/of additionele dienstverlening en leveringen worden nieuwe tarieven per de in de aankondiging van tariefwijziging aangegeven ingangsdatum van toepassing; reeds aangegane verplichtingen worden tot drie maanden na offertedatum alsnog voor de oude tarieven uitgevoerd. Bij niet akkoord bevinding door de cliënt eindigt de bewuste overeenkomst terstond indien de reservering of afname van de dienstverlening nog niet reeds een aanvang heeft genomen, dan wel eindigt de bewuste overeenkomst bij de eerstvolgende verlenging indien de dienstverlening reeds een aanvang heeft genomen. In het laatste geval zullen de oude tarieven voor de cliënt gehandhaafd blijven tot de beëindiging van de bewuste overeenkomst, met dien verstande dat de tarieven voor alle door de cliënt alsnog gewenste aanvullende dienstverlening en leveringen wel conform de nieuwe tarieven in rekening zullen worden gebracht. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven dient hij zulks binnen 4 weken na ontvangst van de aankondiging tot tariefwijziging bij aangetekend schrijven aan GMS, resp. de Stichting te berichten; in het andere geval mag GMS, resp. de Stichting er voetstoots van uitgaan dat de cliënt instemt met de aangekondigde tariefwijziging(en).

 

 

8. Overmacht

 

8.1. Bij overmacht zoals nader bepaald in dit artikel kunnen eventuele tekortkomingen in de dienstverlening door GMS en/of de Stichting hen niet worden toegerekend.

 

8.2. Onder overmacht wordt mede gerekend iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de bewuste overeenkomst door GMS en/of de Stichting onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

 

8.3. Onder overmacht wordt eveneens verstaan, maar niet daartoe beperkt, overmacht bij derden welke GMS en/of de Stichting had opgenomen in de uitvoering van de bewuste overeenkomst, alsmede al hetgeen dat voor deze derde(n) als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt terzake de uitvoering welke zij met GMS en/of de Stichting en/of de cliënt overeen waren gekomen terzake dan wel in relatie met de bewuste overeenkomst met de cliënt, alsmede wanprestatie door de voorbedoelde derde(n).

 

8.4. Indien overmacht terzake de uitvoering van een overeenkomst zich voordoet, dient GMS resp. de Stichting de cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen.

 

8.5. Indien door overmacht slechts een gedeelte van de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, behoeft zulks niet te betekenen dat daarmee de uitvoering geheel komt te vervallen noch dat de cliënt op grond daarvan de overeenkomst kan annuleren.

 

8.6. Indien door overmacht GMS en/of de Stichting niet tijdig haar diensten kan leveren, dan wordt de levering opgeschort in zoverre zulks redelijk en billijk is in het belang van de cliënt. De cliënt kan de overeenkomst uitsluitend beëindigen, indien de opschorting van de levering van de bewuste dienstverlening onredelijk en/of onbillijk is in relatie tot de belangen van de cliënt, resp. wanneer deze door opschorting irrelevant worden voor de cliënt.

 

8.7. De cliënt heeft geen aanspraak op vergoeding van schade indien GMS en/of de Stichting wegens overmacht niet en/of slechts gedeeltelijk en/of pas later dan afgesproken zijn dienstverlening kan leveren. De cliënt vrijwaart GMS en de Stichting tegen enige claim terzake niet en/of gedeeltelijk en/of later aangevangen levering van dienstverlening door GMS en/of de Stichting welke het gevolg is van overmacht.

 

 

9. Gevonden en achtergelaten voorwerpen

 

9.1. In het GHH verloren of achtergelaten zaken, welke door een bezoeker worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij de manager en/of een van de medewerkers van GMS en/of de Stichting te worden ingeleverd.

 

9.2. Indien van gevonden zaken de rechthebbende zich niet als zodanig heeft gemeld bij GMS en/of de Stichting binnen een jaar nadat deze gevonden zijn, dan verkrijgt GMS, resp. de Stichting deze in eigendom.

 

9.3. Op zijn verzoek en voor rekening en risico van de gast zendt GMS en/of de Stichting door de gast achtergelaten zaken na aan de gast of de cliënt. GMS en/of de Stichting is/zijn nimmer tot toezending verplicht.

 

9.4. Na gebruik van de accommodatie van het GHH dienen de cliënt en zijn gast(en) de bewuste ruimtes in het GHH als een goed huisvader schoon en opgeruimd achter te laten, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Zo nodig kan/kunnen GMS en/of de Stichting schoonmaakwerkzaamheden (laten) verrichten en/of de achtergelaten goederen (laten) verwijderen. In zulk geval kan GMS en/of de Stichting de bewuste kosten in rekening brengen bij de cliënt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Indien daarbij achtergelaten goederen verloren gaan, is zulks voor risico van de cliënt en zijn gast(en). De cliënt vrijwaart GMS en de Stichting terzake van claims in deze door zijn gast(en). Het eigendom van achtergelaten goederen vervalt aan GMS en/of de Stichting, tenzij de cliënt en/of zijn gast(en) vooraf of uiterlijk binnen 24 uur na afloop van de bewuste dienstverlening in het GHH aan GMS resp. de Stichting aangeeft dat hij/zij alsnog zo spoedig mogelijk de bewuste goederen komt afhalen.

 

 

10. Omzetbelasting

 

10.1. Over alle dienstverlening door GMS en/of het Museum is omzetbelasting verschuldigd.

 

10.2. Wijzigingen in de tarieven van de omzetbelasting worden immer aan de cliënt doorberekend.

 

         10.3. In het geval de Belastingdienst alsnog mocht oordelen dat een gedeelte van de dienstverlening door GMS als verhuur van (bedrijfs)ruimte dient te worden aangemerkt, wordt geopteerd voor met omzetbelasting belaste onderverhuur en maken de cliënt en GMS gebruik van de mogelijkheid om op grond van Mededeling 45, besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571, af te zien van het indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur. De cliënt verklaart door ondertekening van de overeenkomst mede ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van GMS, dat hij de bewuste accommodatieruimte in het GHH blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat. Mocht het vorengenoemde om welke reden dan ook (waaronder, maar niet daartoe beperkt, aanmerking als verhuur van woonruimte) niet mogelijk zijn, dan wordt het als kale huurprijs aangemerkte en niet voor omzetbelasting vatbare bedrag verhoogd met een compensatievergoeding van 12% over het bewuste bedrag. De cliënt dient de dienstverlening door GMS en/of de Stichting volledig als zodanig beschouwen (en derhalve niet al dan niet gedeeltelijk als huur) en hij zal het blote feit dat de Belastingdienst een gedeelte van de dienstverlening als huur beschouwt niet gebruiken in juridische en andere kwesties ter verkrijging van aan huur gerelateerde wettelijke rechten, waaronder maar niet beperkt tot huurbescherming en huurprijsaanpassing.

 

 

11. Vestiging, inschrijving, adresgegevens, persoonsgegevens, ongewenste activiteiten, fotografie en film/videoopnames

 

11.1. De cliënt is niet gerechtigd op grond van een overeenkomst zijn bedrijf en/of een juridische entiteit op de adressen van het GHH te vestigen, tenzij in de bewuste overeenkomst uitdrukkelijk een domicilieclausule is opgenomen waarin vestiging van de bij naam genoemde juridische entiteit(en) en/of onderneming(en) uitdrukkelijk wordt toegestaan. Onder vestiging wordt verstaan onder meer, maar niet daartoe beperkt, het opnemen van het bewuste adres op briefpapier, visitekaartjes, website, naambord in de hal en/of op de deur en dergelijk, alsook inschrijving op het bewuste adres bij de Kamer van Koophandel.

 

11.2. GMS kan vereisten stellen terzake het gebruik van een of meer van de adressen van het GHH door de cliënt. Vanaf het eerste gebruik van de cliënt van het bewuste adres, wordt de cliënt het geldende tarief voor het bewuste gebruik verschuldigd.

 

11.3. De cliënt mag uitsluitend tot inschrijving van zijn onderneming of een daaronder vallende of anderszins met hem verbonden juridische entiteit inschrijven bij de Kamer van Koophandel als zijnde gevestigd op een van de adressen van het GHH indien hij daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf heeft ontvangen van GMS en zulks contactueel is vastgelegd in een domicilieclausule.

 

11.4. De cliënt, resp. de bewuste onderneming en/of juridische entiteit dient bij beëindiging of annulering van zijn overeenkomst met GMS zo spoedig mogelijk en in ieder geval vooraf het einde van de bewuste overeenkomst tussen de cliënt en GMS terzake de betreffende onderneming(en) en/of juridische entiteit(en) de vestiging zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel uit te schrijven of te wijzigen naar een ander adres buiten het GHH, tenzij de cliënt, resp. de bewuste onderneming en/of juridische entiteit reeds een nieuwe overeenkomst met GMS zijn aangegaan die voortzetting van deze inschrijving bij de Kamer van Koophandel toestaat. Zolang bij de Kamer van Koophandel het uitschrijven of wijzigen naar een ander adres buiten het GHH niet is uitgevoerd, blijft de cliënt steeds het geldende tarief voor domicilie terzake de bewuste onderneming(en) en/of juridische entiteit(en) verschuldigd.

 

11.5. De cliënt zal de door hem gecontracteerde accommodatieruimte(n) in het GHH niet gebruiken als winkelruimte of op andere wijze voor de uitoefening van enig bedrijf, waarbij sprake zou kunnen zijn van een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van goederen of van dienstverlening aanwezig is. Deze bepaling is niet van toepassing op galerie- en museumshopovereenkomsten.

 

11.6. De cliënt zal niet zich zelf en of zijn gast(en) metterwoon vestigen in het GHH, noch op enigerlei wijze aanspraken maken op daaraan verbonden huurbescherming. De cliënt is niet gerechtigd natuurlijke personen in te schrijven bij het bevolkingsregister of in enig andere registers als zijnde woonachtig op de adressen van het GHH. Natuurlijke personen kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan het gebruik van het GHH terzake huurbescherming en de cliënt vrijwaart GMS en de Stichting tegen iedere claim die een aan de bewuste cliënt verbonden of gerelateerde of eertijds gebonden of gerelateerde natuurlijk persoon dien aangaande mocht trachten te verkrijgen.

 

11.7. Bij ‘long stay’-, ‘virtual office’-, abonnements- en andere overeenkomsten waarbij sprake is van gebruik van het naar buiten brengen van een naam waaronder de cliënt op het adres van GHH actief is, is de cliënt slechts gerechtigd tot het gebruik van het adres waarin desgewenst de naam Geelvinck Hinlopen Huis als aanduiding is opgenomen. De cliënt is echter niet gerechtigd om de naam Geelvinck Hinlopen Huis, de logo’s van GMS, de Stichting, het Museum of de in en aan het huis verbonden wapens op enigerlei wijze in verband met zijn onderneming of daaraan verbonden juridische entiteiten of activiteiten te bezigen.

 

11.8. De cliënt is niet gerechtigd de naam “Geelvinck Hinlopen Huis” op enigerlei wijze in verband te brengen met de onderneming van de cliënt en/of die van zijn gasten, anders dan in haar adresgegevens terzake de overeenkomst. De logo’s van het Museum, de Stichting, GMS en de VVGHH, noch het alliantiewapen van het GHH of enig ander onderdeel van het GHH, waaronder maar niet beperkt tot historische en hedendaagse afbeeldingen van het front van het GHH, mogen niet op enigerlei wijze door de client of zijn gasten gebruikt worden – zoals maar niet hiertoe beperkt – op briefpapier, websites en dergelijke. Uitzondering op deze regel is het met uitdrukkelijke toestemming vooraf door GMS en/of de Stichting aanbrengen van het wapen van het GHH op menukaarten en/of invitaties terzake in het GHH plaatsvindende evenementen, alsook bij het plaatsen van een link vanuit de website van de cliënt naar de website van het Museum en/of GMS via het logo van het Museum, respectievelijk GMS op de website van de cliënt.

 

11.9. Het is aan de cliënt en zijn gast(en) niet toegestaan om op welke wijze dan ook door foto, film, video of op digitale wijze opnames in het GHH te maken en/of vast te leggen, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf daartoe van GMS en/of het Museum. De cliënt kan door GMS en/of de Stichting aansprakelijk worden gesteld voor overtreding van deze regel in welk geval de geldende tarieven als bedoeld in art. 7 lid 5 sub 2 inzake professionele film en fotografiesessies als maximale boete per geval aan hem door GMS resp. de Stichting kunnen worden opgelegd. 

 

11.10. De in het voorgaande lid bedoelde toestemming wordt automatisch verleend voor ‘short stay’- en ‘long stay’-overeenkomsten mits zulks uitsluitend non-professionele opnames betreft welke zich beperken tot opname van de gasten van de bewuste cliënt bestemd voor non-commercieel, particulier gebruik in kleine kring. De bewuste opnames mogen niet dienen om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf vanwege GMS en/of de Stichting gepubliceerd en/of op andere wijze, waaronder maar niet beperkt tot plaatsing in promotiemateriaal, in magazines en/of op webpagina’s, verspreid te worden en indien zulks wel gebeurd dan in het voorgaande lid van toepassing. Er mogen geen opnames gemaakt worden van specifieke museale objecten, het GHH en de tuin zelf (niet uitsluitend dienende tot achtergrond, maar als onderwerp), en andere bezoekers die niet behoren tot de kring van de cliënt en zijn gast(en); het laatste tenzij het om ongewenst bezoek gaat en de bewuste opnames zo spoedig mogelijk aan de manager worden over gedragen om veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen.

 

11.11. Bij iedere plaatsing van afbeeldingen van opnames gemaakt in of van het GHH dient steeds de naamsvermelding “Museum Geelvinck Hinlopen Huis, Amsterdam” te worden opgenomen.

 

11.12. GMS en de Stichting is immer gerechtigd tot het maken van opnames door foto, film, video of op digitale wijze in het GHH gedurende of naar aanleiding van evenementen en activiteiten van de cliënt en deze opnames bezigen voor publicatie, waaronder maar niet beperkt tot in promotiemateriaal, in magazines en op websites.  Dit tenzij uitdrukkelijk in de bewuste overeenkomst opgenomen is dat het evenement of de activiteit vertrouwelijk is, in welk geval GMS en/ de Stichting geen opnames, waarop gasten van de cliënt staan afgebeeld zal publiceren als voorgenoemd.

 

11.13. Te allen tijde vrijwaart de cliënt GMS en de Stichting voor claims van zijn gasten terzake van de publicatie van opnames als bedoeld in het voorgaande lid. 

 

11.14. De cliënt is verplicht gebruik te maken van de elektra-, water-, riool-, internet-, telecom-, kabel-, catering-, schoonmaak-, vuilophaal- en huismeesterservices die GMS aanbiedt. Het is de cliënt, zijn gasten, de aan hem gerelateerde juridische entiteiten en natuurlijke en rechtspersonen en diens gasten uitdrukkelijk verboden om eigen elektra-, (al dan niet draadloze) internet-, telecom-, kabel-, schotelontvangst-, zonneënergie en dergelijke apparatuur  aan te leggen ten behoeve van externe verbinding buiten de door GMS aangeboden faciliteiten. Bij overtreding van dit artikel geldt een boete van € 1.000 per separate overtreding per dag vanaf dat de overtreding in heeft gezet tot en met het verhelpen van de overtreding door de cliënt. 

 

11.15. Het is de cliënt, zijn gasten, de aan hem gerelateerde juridische entiteiten en natuurlijke en rechtspersonen en diens gasten uitdrukkelijk verboden om vanuit het GHH vergelijkbare faciliteiten en dienstverlening die GMS en aan haar gerelateerde bedrijven biedt zelfstandig aan derden, al dan niet eveneens cliënten van GMS, aan te bieden. Daartoe wordt onder meer eveneens, maar niet uitsluitend, gerekend het op welke wijze dan ook in gebruik geven van de accommodatie in het GHH aan derden tegen vergoeding of anderszins, het door derden laten gebruiken van de adressen van het GHH terzake inschrijving van bedrijfs- en andere mogelijke vestiging bij de Kamer van Koophandel en andere registers, het tot verkoop of lease aanbieden van kunst- en antiek in het GHH (behoudens op basis van een galerieovereenkomst als bedoeld in art. 1 lid 29), het aanbieden van museumservices, het aan derden aanbieden van kopieer- en andere officeservices, consultancy- en business- en andere services die GMS en aan GMS gerelateerde ondernemingen aan cliënten aanbieden, en het op andere wijze in concurrentie treden met GMS en aan haar gerelateerde bedrijven. Bij overtreding van dit artikel geldt een boete van € 1.000 per separate overtreding per dag dat deze wordt aangeboden. alsmede € 10.000 per verstrekte offerte. De cliënt vrijwaart GMS en de Stichting tegen iedere mogelijke schadeclaim van de zijde van de cliënt, zijn gasten, de aan hem gerelateerde juridische en andere juridische entiteiten en natuurlijke en rechtspersonen en diens gasten terzake de eventuele gevolgschade van de werking van deze bepaling.

 

11.16. De cliënt mag uitsluitend binnen de activiteit(en) die hij in het GHH ontplooit een onderneming drijven, evenement uitvoeren, presentatie of lezing geven of anderszins naar buiten treden – al dan niet in besloten kring – onder de naam en (ondernemings- of andere) activiteit, zoals hij zulks heeft aangegeven aan GMS, resp. de Stichting, bij het aangaan van de bewuste overeenkomst terzake het uitoefen van de bedoelde activiteit of de intentie van de cliënt terzake deze activiteit. Wijzigt de (bedrijfs- of entiteits- of persoons)naam en/of (ondernemings- of andere) activiteit van de cliënt zich gedurende de duur van de overeenkomst zonder dat er sprake is van een wijziging van de natuurlijke persoon of juridische entiteit van de cliënt, dan dient de cliënt deze wijziging terstond schriftelijk aan GMS door te geven.

 

11.17. De cliënt dient terzake zijn activiteit(en) in het GHH volledig te voldoen aan de wettelijke en overheidsregelingen. Indien voor zijn activiteit(en) in het GHH vergunningen van welke aard dan ook wettelijk of wegens overheidsregelingen noodzakelijk zijn, dan dient de cliënt daar zelfstandig zorg voor te dragen. De cliënt vrijwaardt GMS en de Stichting tegen iedere claim terzake het feit dat een activiteit of evenement, welke hij uitvoert in het GHH en/of door, resp. via een door hem in het GHH gevestigde onderneming en/of juridische entiteit laat uitvoeren, niet voldoet aan enige wettelijke of overheidsverplicht.

 

11.18. De cliënt mag niet onrechtmatig handelen bij activiteiten welke hij uitvoert in het GHH en/of door, resp. via een door hem in het GHH gevestigde onderneming en/of juridische entiteit laat uitvoeren. De cliënt dient alles na te laten dat de goede naam en faam van het Geelvinck Hinlopen Huis, zowel het museum, alswel het businesscenter, alswel de VVGHH, alswel de overige gebruikers van het GHH op welke wijze dan ook zou kunnen hinderen, schaden en/of overlast of ergernis veroorzaken. Dit geldt eveneens terzake van activiteiten die gevolg zouden kunnen hebben voor verhoging van verzekeringspremies voor en/of anderszins tot verlies of schade aan de zijde van GMS en/of de Stichting zouden kunnen veroorzaken.

 

11.19. Afhankelijk van de overeenkomst die de cliënt met GMS sluit, kan de cliënt conform de daarin opgenomen clausules terzake de mogelijkheid verkrijgen om in een naambord te plaatsen in een bepaalde entreehal van het GHH. Per gebruikt adres geldt een separaat tarief conform de Standaard Tarieven. De kosten van het vervaardigen en aanbrengen van naamborden komt voor rekening van de cliënt. Voor naambordjes bestaat een vast lettertype, grootte en kleur, waarvan niet wordt afgeweken. Tegen periodieke bijbetaling kan een klein formaat logo worden bijgeplaatst.

 

11.20. Afhankelijk van de overeenkomst die de cliënt met GMS, resp. de Stichting sluit, kan de cliënt conform de daarin opgenomen clausules terzake de mogelijkheid verkrijgen om in een naambord te plaatsen naast of bij de entreedeur van de accommodatieruimte(s) waarvan hij voor zijn activiteiten gebruik maakt. De plaatsing van dergelijke aanduidingen geschiedt uitsluitend in overleg met GMS, resp. de Stichting. De Huisregels geven hierover nadere regelingen. De kosten zijn volledig voor rekening van de cliënt tenzij zulks uitdrukkelijk anders is bepaald in de overeenkomst. Het plaatsen van naamborden elders dan hier aangegeven, of het plaatsen van reclame boodschappen, vlaggen of andere aanduidingen aan de gevel, in de tuin of aan de deur of elders in de gebouwen van het GHH  is volstrekt verboden.

 

 

12. Slotbepalingen, geschillen en toepasselijk recht

 

12.1. Deze Algemene Bepalingen zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle overeenkomsten tussen GMS en/of de Stichting enerzijds en de cliënt(en) anderzijds, alsmede alle offertes door GMS resp. de Stichting aan potentiële en bestaande cliënten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing mochten worden verklaard of in rechte afgedwongen, dan prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de onderhavige Algemene Bepalingen en zijn de onderhavige Algemene Bepalingen in ieder geval van toepassing in zoverre de bewuste andere algemene voorwaarden de onderwerpen van de artikelen van deze Algemene Bepalingen niet of onvolledig dekken,  dan wel daarover geen melding maken.

 

12.2. Afwijking van deze Algemene Bepalingen is slechts mogelijk bij geschrifte en uitsluitend van geval tot geval.

 

12.3. De Algemene Bepalingen strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan GMS en/of de Stichting gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de bewuste overeenkomst.

 

12.4. Zijn de Algemene Bepalingen eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst tussen de cliënt enerzijds en GMS en/of de Stichting anderzijds, dan wordt de laatst geldende versie van de Algemene Bepalingen toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen de bewuste cliënt enerzijds en GMS en/of de Stichting en/of diens rechtsopvolger(s) anderzijds, tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.

 

12.5. Indien een deel van de overeenkomst, de Algemene Bepalingen, de Huisregels en/of de aanvullende bepalingen behorende bij een bepaalde soort overeenkomsten nietig of vernietigbaar is, dan laat dit onverlet de geldigheid van het overige deel van de afspraken, bepalingen en regels als hiervoor bedoeld. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 BW, als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

 

12.6 De cliënt spreekt duidelijk de wil en de intentie uit dat de overeenkomst met GMS en/of de Stichting, inclusief deze Algemene Bepalingen, de Huisregels en de Standaard Modules en Tarieven, alsmede de offerte waarop de overeenkomst is gebaseerd of naar aanleiding waarvan tot overeenstemming is gekomen, een service overeenkomst betreft, waarbij de nadruk ligt op het dienstverleningskarakter van de overeenkomst. De cliënt komt met GMS, resp. de Stichting overeen, dat geschillen in het kader van de overeenkomst, inclusief deze Algemene Bepalingen, de Huisregels en de Standaard Modules en Tarieven, uitsluitend en strikt conform deze bedoeling worden geïnterpreteerd en uitgelegd.

 

12.7. Het is de cliënt niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk over te dragen aan derden, noch derden namens de cliënt gebruik te laten maken van de faciliteiten en accommodatie van en in het GHH.

 

12.8. De Huisregels en de Standaard Modules en Tarieven maken integraal deel uit van de Algemene Bepalingen. De titels van de verschillende artikelnummers van de Algemene Bepalingen, de Huisregels en de Standaard Modules en Tarieven dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

12.9. Alle kennisgevingen door partijen terzake door GMS en/of de Stichting en/of wettelijke regelingen en (semi)overheidsverordeningen vereiste gegevens van de cliënt en aan hem gerelateerde derden dienen schriftelijk te geschieden. Indien de cliënt geen natuurlijk persoon is, dan treedt degene die de overeenkomst tekent op als contactpersoon. De cliënt kan desgewenst een andere contactpersoon aanwijzen. Als factuuradres van de cliënt geldt het adres dat de cliënt op de overeenkomst heeft aangegeven. Indien de cliënt tussentijds verhuist, dan dient hij het nieuwe adres terstond aan GMS, resp. de Stichting door te geven, tenzij overduidelijk is dat de cliënt gebruik maakt van het GHH als domicilie of vestigingsadres.

 

12.10. De cliënt en zijn gast(en) zullen zich in alle met de overeenkomst verband houdende aangelegenheden verstaan met de manager / commercieel directeur van GMS en het Museum en in zijn afwezigheid de door hem aangewezen vervanger.

 

12.11. De cliënt en zijn gast(en) zullen wensen, suggesties en klachten bij voorkeur schriftelijk indienen bij de manager. In dringende gevallen kan zulks mondeling geschieden, doch dient in geval van klachten deze alsnog schriftelijk aan de manager te worden bevestigd om juridisch ontvankelijk te zijn. Eventuele klachten inhoudende een claim van de cliënt worden door GMS resp. de Stichting slechts in behandeling genomen indien de cliënt deze bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging rechtstreeks binnen drie weken na levering van de dienst waarop de klacht betrekking heeft GMS resp. de Stichting onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klacht, alsmede de hoogte van bewuste claim, op de hoogte brengt. Na het verstrijken van deze termijn wordt de cliënt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alle vorderingen van de cliënt en zijn gast(en) verjaren na verloop van een jaar na het moment van ontstaan.

 

12.12. De cliënt is verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst en 6 maanden na beëindiging daarvan een werknemer van GMS en/of van een leverancier van GMS welke direct of indirect de cliënt ten dienst staat of heeft gestaan, te benaderen met de intentie de bewuste werknemer in dienst te nemen. Bij overtreding wordt de cliënt terstond een boete ter hoogte van 6 maal het maandsalaris van de bewuste werknemer aan GMS verschuldigd.

 

12.13. GMS, resp. de Stichting, resp. de VVGHH zijn niet hoofdelijk aansprakelijk jegens elkanders verplichtingen ten aanzien van de cliënt inzake overeenkomsten die de cliënt met deze, dan wel met ieder separaat aan gaat of heeft aangegaan.

 

12.14. Wijzigingen van de Algemene Bepalingen, de Huisregels en de servicemodules en –pakketten zoals beschreven in de Standaard Modules en Tarieven worden zo spoedig mogelijk aan de cliënt doorgegeven en worden steeds bij de eerstvolgende verlenging van zijn overeenkomst van toepassing zoals in dit lid beschreven, tenzij eerdere toepassing in redelijkheid om zwaarwegende redenen vereist kan worden gesteld. Bij long-stay, domicilie-, virtual office-, abonnement-, galerie- en/of museumshopovereenkomsten worden de nieuwe bepalingen bij de eerstvolgende verlenging van toepassing, dan wel per de eerst volgende 1 januari afhankelijk hetgeen zich het eerste voordoet. Bij short-stay overeenkomsten en alle overige overeenkomsten en/of additionele dienstverlening en leveringen worden de gewijzigde bepalingen per de in de aankondiging van de bewuste wijziging(en) aangegeven ingangsdatum van toepassing; reeds aangegane verplichtingen terzake servicemodules en –pakketten worden tot 12 weken na offertedatum alsnog voor de oude opzet uitgevoerd. Bij niet akkoord bevinding door de cliënt eindigt de bewuste overeenkomst terstond indien de reservering of afname van de dienstverlening nog niet reeds een aanvang heeft genomen, dan wel eindigt de bewuste overeenkomst bij de eerstvolgende verlenging indien de dienstverlening reeds een aanvang heeft genomen. In het laatste geval zullen de oude bepalingen voor de cliënt gehandhaafd blijven tot de beëindiging van de bewuste overeenkomst, met dien verstande dat de nieuwe of gewijzigde bepalingen voor alle door de cliënt alsnog gewenste aanvullende dienstverlening en leveringen wel van toepassing zullen worden. Indien de cliënt niet akkoord gaat met één of meerdere van de nieuwe of gewijzigde bepalingen dient hij zulks binnen 4 weken na ontvangst van de aankondiging tot wijziging bij aangetekend schrijven aan GMS, resp. de Stichting te berichten; in het andere geval mag GMS, resp. de Stichting er voetstoots van uitgaan dat de cliënt instemt met de aangekondigde wijzigingen en/of aanvullingen op bepalingen.

 

12.15. Op de overeenkomst, inclusief deze Algemene Bepalingen, de Huisregels en de Standaard Modules en Tarieven, is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen daarmee verbandhoudend en/of daaruit voortvloeiend zullen uitsluitend door de bevoegde rechter te Haarlem worden beslist, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft in welk geval zo mogelijk de bevoegde rechter te Amsterdam beslist.